การศึกษาแนวคิดและรูปแบบในการสร้างสติกเกอร์คาแร็กเตอร์เพื่อใช้ในสื่อสังคมออนไลน์

Authors

  • เสาวลักษณ์ พันธบุตร

Keywords:

คาแร็กเตอร์ / สติกเกอร์ / สังคมออนไลน์ / Character/ Sticker / Social Media

Abstract

A Study of Concept and Style in Character Sticker for using on Social Mediaบทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและรูปแบบในการสร้างสติกเกอร์คาแร็กเตอร์เพื่อใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ โดยศึกษาจากกลุ่มนิสิตชั้นปีที่ 1 - 4 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 300 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามมาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ และศึกษาบทสัมภาษณ์นักออกแบบคาแร็กเตอร์ จำนวน 5 คน พบว่า แนวคิดและรูปแบบในการสร้างคาแร็กเตอร์เพื่อใช้ในสื่อสังคมออนไลน์นั้น ประกอบด้วย การออกแบบคาแร็กเตอร์ต้องแสดงอารมณ์หลากหลาย 4.49 คาแร็กเตอร์ใหม่ไม่ซ้ำใคร 4.07 มีบุคลิกเด่นเฉพาะตัว เช่น ตลก อ้วน กวน น่ารัก 4.03 มีขนาดเหมาะสมทำให้เห็นชัดเจน 3.95 มีการใช้คำที่ทันสมัย โดนใจ 3.94 และเน้นสีสันสวยงามมากกว่าลายเส้นขาว-ดำ 3.75 สอดคล้องกับการศึกษาแนวคิดและรูปแบบจากบทสัมภาษณ์นักออกแบบคาแร็กเตอร์นั้น การออกแบบต้องไม่ซ้ำใคร มีลายเส้น การลงสี ขนาด-สัดส่วน และการจัดองค์ประกอบที่มีลักษณะเฉพาะของนักออกแบบแต่ละคน คำสำคัญ : คาแร็กเตอร์ / สติกเกอร์ / สังคมออนไลน์Abstract The objective of this research was to examine the concept and style of Character Sticker for using in social media.  A research sample was 300 students from the 1st - 4th year at the College of Social Communication Innovation, Srinakharinwirot University, and 5 character creators. The research instrument used for gathering the data was the questionnaire with rating-scale and open-ended questions. A Statistic used for analyzing the data were frequency and content analysis. the results of the study were as follows : 1) Unique character design  4.49 2) Unique personality (funny or cute)   4.07 3) Appropriate size  3.95 4) Modern words  3.94 5) Color character more than black and white  3.75 According to the study of concepts and styles from the character creators' interview, the design must be unique with lines, colors, sizes, and proportions. Keywords: Character/ Sticker / Social Media

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-06-30