แนวทางการจัดทำโปรแกรมประยุกต์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Authors

  • วริศรา สมเกียรติกุล
  • กมล เรืองเดช
  • บุญฤกษ์ บุญคง

Keywords:

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ / เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ / พฤติกรรมนักท่องเที่ยว / อำเภอไชยา /Creative Tourism / Creative Tourism Route / Tourist Behavior / Chaiya District

Abstract

The Creating Approach of an Application for Creative Tourism Route in Chaiya district, Suratthani provinceบทคัดย่อ การศึกษาแนวทางการจัดทำโปรแกรมประยุกต์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว เสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และแนวทางการจัดทำโปรแกรมประยุกต์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักท่องเที่ยวในอำเภอไชยา จำนวน 600 ราย โดยใช้แบบสอบถามการสังเกต และสถิติเชิงพรรณนาในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นักศึกษาภูมิลำเนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดินทางมาเพื่อการพักผ่อนโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว ประมาณ 1-5 ครั้งต่อปี โดยมากับเพื่อนในวันเสาร์-อาทิตย์ ในลักษณะ  มาเช้ากลับเย็น กิจกรรมที่ชอบคือ ถ่ายรูป ไหว้พระทำบุญและรับประทานอาหาร  ความพึงพอใจในการเดินทาง มาท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก สำหรับเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของอำเภอไชยาสามารถจำแนกได้ 4 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางสายอาหาร เส้นทางสายธรรมชาติ เส้นทางสายพระพุทธศาสนา และเส้นทางสายประเพณีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์  สำหรับแนวทางการจัดทำโปรแกรมประยุกต์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการจัดทำโปรแกรมประยุกต์ดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว โดยควรนำเสนอข้อมูลที่ตั้ง ช่วงเวลาการให้บริการ ระยะทาง และโปรแกรมนำทาง ขณะเดียวกันพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะแนะนำให้เพื่อน ญาติ และคนทั่วไปใช้โปรแกรมประยุกต์ดังกล่าว และเห็นควรประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบผ่านทางทาง Facebook และ website ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คำสำคัญ: การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ / เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ / พฤติกรรมนักท่องเที่ยว / อำเภอไชยาAbstract The creating approach of an application for creative tourism route in Chaiya district, Suratthani province. The purpose of this study was; to study the behavior and satisfaction of tourists in Chaiya district, Suratthani province, to offer a creative tourism route and to create approach of an application for creative tourism route. The target group is a tourist in Chaiya District, 600 persons. The questionnaire, observation and descriptive statistics were used to collect and analyze data. The results showed that most of the samples were female, age 21-40, bachelor's degree, student, living in Suratthani, come to relax by their own car, travel around 1-5 times a year, come with friends on weekend, one day trip, activities like taking pictures, paying homage and eating. The satisfaction on traveling was at a high level. Chaiya's creative tourist routes can be classified into 4 routes; Food route, Natural route, Buddhist route and Tradition and Culture and History route. For the creating approach of an application for creative tourism route found that the majority agreed that the location information, duration, service distance and navigation software should be presented in the application. Most respondents will recommend friends, relatives and people to use the application. They also suggest that it should be promoted through Facebook and the website of the relevant offices. Keywords: Creative Tourism / Creative Tourism Route / Tourist Behavior / Chaiya District

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-06-30