รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

Authors

  • มณฑณัท แสงสังข์
  • สักรินทร์ อยู่ผ่อง
  • ทวีศักดิ์ รูปสิงห์
  • วิเชียร เกตุสิงห์

Keywords:

การบริหารจัดการ / ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / เศรษฐกิจชุมชน / Management / Local Government Organizations Leaders / Community Economy

Abstract

Model for the Development of Management Potential of Local Government Organization Leaders to Develop Community Economyบทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ผู้ให้ข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก และ 8 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) องค์ประกอบหลักด้านความเป็นผู้นำ มี 3 องค์ประกอบย่อย คือ มีวิสัยทัศน์ มีบุคลิกภาพที่ดี มีความสามารถในการแก้ปัญหา 2) องค์ประกอบหลักด้านความรู้เฉพาะบุคคล มี 3 องค์ประกอบย่อย คือ ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ความรู้ด้านรัฐศาสตร์การปกครองท้องถิ่น ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และ 3) องค์ประกอบหลักด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน มี 2 องค์ประกอบย่อย คือ การวางแผน และการบริหารแบบมีส่วนร่วม ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 13 คน ในการประชุมสนทนากลุ่ม พบว่า รูปแบบดังกล่าวมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.52 คำสำคัญ: การบริหารจัดการ / ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / เศรษฐกิจชุมชนAbstract This research aims to study the factors of model for the development of management potential of local government organizations leaders to Develop Community Economy, to develop the model for the development of management potential of local government organizations leaders to Develop Community Economy. The key informants are sample groups are experts and local government organizations leaders. The research instruments are the in-depth interviews and questionnaires. The information are analyzed by content analysis, frequency, percentage, standard deviation and stepwise multiple regression analysis. The results shows that the model for the development of management potential of local government organizations leaders consists 3 main components and 8 sub components which are 1) main component in leadership area - consisting 3 sub components which are having visions, having a good personality and appearance, and having capability to solve problems 2) main component in individual knowledge area - consisting 3 sub components which are knowledge of technology and innovation, knowledge of political science and local government and knowledge of Economics related to communities economy development 3) main component in communities’ economy development area - consisting 2 sub components which are planning and participative management. The model for the development of management potential has been evaluated by 13 experts in qualified committee discussion and found that the model has high level of suitability in average 4.52. Keywords: Management / Local Government Organizations Leaders / Community Economy

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-06-30