ภูมิทัศน์สื่อ ภายใต้บริบทการสื่อสารการท่องเที่ยว

Authors

  • ปรัชญา เปี่ยมการุณ

Keywords:

ภูมิทัศน์สื่อ / การสื่อสารการท่องเที่ยว / Media Landscape / Tourism Communication

Abstract

Media Landscape under the Tourism Communication Contextบทคัดย่อ การวิจัยเรื่อง “ภูมิทัศน์สื่อ ภายใต้บริบทการสื่อสารการท่องเที่ยว”  ผู้วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยไว้ 2 ประการ ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาสภาพการณ์ แนวคิด รูปแบบ และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องของภูมิทัศน์สื่อ ภายใต้บริบทการสื่อสารการท่องเที่ยวในปัจจุบัน  2. เพื่อศึกษาทัศนะ มุมมอง ของนักวิชาการ และนักวิชาชีพด้านสื่อและการท่องเที่ยว ในประเด็นเกี่ยวกับภูมิทัศน์สื่อ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในปัจจุบัน โดยกำหนดงานวิจัยเป็น 3 ส่วน คือ  ส่วนแรก การวิเคราะห์ข้อมูลและเนื้อหา ผ่านเอกสารที่เกี่ยวข้องและกลุ่มสื่อท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ส่วนที่สอง การสัมภาษณ์เชิงลึก นักวิชาการและนักวิชาชีพด้านสื่อ การสื่อสาร และด้านการท่องเที่ยว ส่วนที่สาม การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเสวนาในประเด็นการท่องเที่ยวที่มีการจัดขึ้น ผลการวิจัยในส่วนของการวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า ภูมิทัศน์สื่อภายใต้บริบทการสื่อสารการท่องเที่ยวนั้น ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่สื่อท่องเที่ยวที่ปรากฏและมีการเผยแพร่เท่านั้น หากแต่เป็นภาพใหญ่ที่รวมทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน โดยสรุปประเด็นได้คือ ปัจจัยในส่วนของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อาทิ นโยบายภาครัฐที่กำหนดเรื่องการท่องเที่ยวไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  รวมทั้งนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ตลอดจนอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งนี้ในแต่ละส่วน ล้วนเป็นปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ อันส่งผลให้ภูมิทัศน์สื่อท่องเที่ยว ต้องปรับเปลี่ยนบริบทไปตามช่วงเวลา อีกทั้งไหลไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างมีข้อจำกัด ปัจจัยด้านสื่อและการสื่อสาร เริ่มจากการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีสื่อสารที่รวดเร็ว เข้าสู่ยุค Internet of Things ยุคแห่งการเชื่อมต่อ หลอมรวม บูรณาการ อีกทั้งยังส่งผลต่ออุตสาหกรรมสื่อและระบบการโฆษณาที่ต้องพัฒนาและปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง ผู้ผลิตสื่อท่องเที่ยวในฐานะผู้ส่งสาร ก็ต้องมีการปรับกลยุทธ์ การนำเสนอเนื้อหา ประยุกต์การใช้สื่อต่างๆ ให้สอดคล้องกับความเป็นไปของภูมิทัศน์สื่อ ตลอดจนมิติด้านชมหรือผู้รับสารในฐานะผู้เสพสื่อที่เปลี่ยนไป มักมีการเปลี่ยนพฤติกรรมอยู่ตลอดเวลาอย่างมีนัยยะสำคัญ ทัศนะและมุมมองของนักวิชาการและนักวิชาชีพ มองว่า ต้องเข้าใจความหลากหลายในเชิงบริบทของภูมิทัศน์สื่อก่อน ตั้งแต่เรื่องของปัจจัยภายในองค์กรสื่อ ปัจจัยเรื่องของผู้บริโภค ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ที่เข้ามากระทบกับสื่อในช่วงนั้นๆ โดยหลักก็คือ ภายใต้ภูมิทัศน์นี้ มันเปลี่ยนทั้งเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงสภาพแวดล้อมในเชิงเศรษฐกิจ การเมือง ที่มีผลมาถึงระบบอุตสาหกรรมสื่อ ปัจจุบันไม่สามารถบอกได้ว่าสื่อใดจะตาย หรือสื่อใดจะอยู่รอด แต่ละสื่อต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ คำสำคัญ :  ภูมิทัศน์สื่อ / การสื่อสารการท่องเที่ยวAbstractResearch "Media Landscape Under the Tourism Communication context, "Researchers have set two objectives for research: 1) To study the state of concepts, patterns and elements involved Media landscape Under the current context of tourism communication. 2) To study the views of the academic and professional media and tourism professionals in matters of media landscape the current travel.The research was divided into 3 parts: first part, data analysis and content. Second, in-depth interviews. The third part is an analysis of information from a seminar discussion on tourism issues.The results of the research on content analysis found that the media landscape under the context of tourism communication. It does not mean just the travel media that appears and is published. But it is a big picture that combines all parts together. In summary, the presentation was: Factors in the environment related to tourism. The government policy on tourism. The National Economic and Social Development Plan Including tourism promotion policies through Tourism Authority of Thailand or TAT as well as various industries. Related to tourismIn each of the above. They are an uncontrollable external environment. As a result, the landscape of travel media. Context must be changed over time. The flow of the flow is limited. If you notice the trend or trends that appear through each media. It is clear that. What is the direction of tourism or travel media?Media and Communication Factors From the transition of rapid communication technology. The Internet of Things, the era of connection, integration. It also affects the media industry and advertising systems. To develop and adapt to changes.Travel Media Producer As a messenger It needs to be adjusted. Adjust content presentation Use of travel media. To be consistent with the media landscape. The audience dimension or audience. As media addicts changed so hard to guess. No matter what type of media. There are always significant changes in behavior.The views and views of academics and professionals seem to start with understanding the diversity of the context of the media landscape. Consumer factors The environmental, economic, social and political environment that influenced the media at that time was primarily under this landscape. It's a technology. consumer behavior Including economic environment. Or even politically This has resulted in the media industry. Now we can not tell which media will die or what media will survive. Each media must adapt. Keywords : Media Landscape / Tourism Communication

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-06-30