การพัฒนาคอร์สแวร์เพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดสร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษา

Authors

  • นวพรรษ จันทร์คำ
  • เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

Keywords:

คอร์สแวร์ /การเรียนแบบยูบิควิตัส /ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 / การคิดสร้างสรรค์ /courseware /ubiquitous learning, 21st-century/ learning skills / creative thinking

Abstract

Development of Courseware for Ubiquitous Learning upon the 21st Century Learning Skills on Creativity Thinking in Higher Educationบทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อพัฒนาคอร์สแวร์เพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส  ตามแนวคิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดสร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษา 2)  เพื่อศึกษาการคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  ในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดสร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองการใช้งานคอร์สแวร์ ได้แก่  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 30 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย  (Simple Random Sampling)  เครื่องมือการวิจัยได้แก่ คอร์สแวร์เพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสตามแนวคิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดสร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษา  แบบประเมินคุณภาพคอร์สแวร์  แบบวัดการคิดสร้างสรรค์  และแบบสอบถามความพึงพอใจที่เรียนด้วยคอร์สแวร์ การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ผลการพัฒนาคอร์สแวร์เพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสตามแนวคิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดสร้างสรรค์ในระดับอุดมศึกษา พบว่ามีคุณภาพด้านสื่อในระดับดีมาก และมีคุณภาพด้านเนื้อหาในระดับดีมาก 2. ผลการใช้คอร์สแวร์เพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสตามแนวคิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน  โดยการประเมินตามสภาพจริง  มีผลงานการคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ  40.00 ระดับพอใช้ ร้อยละ 53.33 และระดับปรับปรุง ร้อยละ 6.67  ผลงานการคิดสร้างสรรค์หลังเรียนอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 53.33 ระดับดี ร้อยละ 43.34 และระดับพอใช้ ร้อยละ 3.33 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคอร์สแวร์เพื่อการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดสร้างสรรค์ พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4,45, S.D. = 0.57)คำสำคัญ : คอร์สแวร์ /การเรียนแบบยูบิควิตัส  /ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 /  การคิดสร้างสรรค์Abstract The purpose of this research were: 1) to develop courseware for ubiquitous learning based on 21st-century skills on creative thinking in higher education, and 2) to study students’ creative thinking on the concept of learning skills based on 21st-century skills on creative thinking in higher education. The sample for this research was 30   2nd year undergraduate students of the Faculty of Technical Education in Rajamangala University of Technology Thanyaburi. The  sample  was selected by Simple Random Sampling. The research  instruments  were courseware quality assessment form, creative thinking test and satisfaction questionnaire. Data analysis were content analysis, percentage, mean and standard deviation. The findings were as followed 1) The effects of courseware development for ubiquitous learning based on 21st-century skills on creative thinking in higher education  were revealed  that media quality was at a excellent level and content quality was at a  excellent level. 2) The effects of using courseware for ubiquitous learning upon the 21st century learning skills on creativity thinking in higher education  by the authentic  assessment  were revealed that       the creative thinking  products  before  learning (pretest)  were composed of  :  a good level  was 40 percent, a fair level was  53.33 percent  and  a poor level was  6.67 percent and the creative  thinking  products after learning  (posttest) were composed of : a excellent level was  53.33 percent, a good level was  43.34 percent  and a fair level  was  3.33 percent. 3) The students’ satisfaction upon  courseware for ubiquitous learning based on 21st-century skills on creative thinking in higher education  were  at  high  level. ( = 4,45, S.D. = 0.57) Keywords :  courseware /ubiquitous learning, 21st-century/ learning skills / creative thinking 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-06-30