ปรัชญาสังคมของคาร์ล มาร์กซ์: บทวิเคราะห์ว่าด้วยปัญหาความเสมอภาค

Authors

  • เด่นพงษ์ แสนคำ
  • อัครยา สังขจันทร์

Keywords:

คาร์ล มาร์กซ์ / ปรัชญาสังคม / ความเสมอภาค / ทุนนิยม / Karl Marx / Social Philosophy / Equality / Capitalism

Abstract

Karl Marx’s Social Philosophy: An Analysis Problem of Equalityบทคัดย่อ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายแนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์ บนฐานของปรัชญาสังคมที่เกี่ยวกับปัญหาความเสมอภาค โดยนำเสนอให้เห็นปัญหาของระบบทุนนิยมตามแนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์ ที่อธิบายไว้ในหนังสือว่าด้วยทุน ได้แก่ การแลกเปลี่ยนสินค้าและปัญหาในระบบทุนนิยม ซึ่งนำไปสู่ปัญหาการขูดรีดมูลค่าส่วนเกินกับการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าแนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์ ไม่เพียงแต่เป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมืองเท่านั้น แต่แนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์ เป็นแนวคิดทางจริยศาสตร์ที่อธิบายถึงความทุกข์ยากของมนุษย์ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และยังเชื่อมโยงไปถึงปัญหาสำคัญในปรัชญาสังคมนั่นคือปัญหาเรื่องความไม่เสมอภาค คำสำคัญ : คาร์ล มาร์กซ์ / ปรัชญาสังคม / ความเสมอภาค / ทุนนิยมAbstract The purpose of this study was to explain Karl Marx’s concept based on social philosophy about problem of equality. Which presented to clarify the problems of capitalism based on the Karl Marx’s concept described in the Capital, which include commodity exchange and problem in capitalism. This leads to the problem of exploiting surplus value and Human values attenuation. In addition, The concept of Marx is not only political economy. But the concept of Karl Marx is an ethical concept that describe the misery of human beings in capitalist economies, and It is relationship with significant problems in social philosophy that is problem of Inequality. Keywords : Karl Marx / Social Philosophy / Equality / Capitalism

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-06-30