การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทย

Authors

  • พีรันธร พัวเจริญ
  • วรรักษ์ สุเฌอ

Keywords:

สิ่งอำนวยความสะดวก / การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก /ท่าอากาศยาน /ท่าอากาศยานรองในภูมิภาค /facilities / facilities management / airport / regional secondary airport

Abstract

Facility Management in Regional Secondary Airport in Thailandบทคัดย่อ การศึกษาเรื่องการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทย มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทยและ 2) เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทย ผลการศึกษา พบว่า 1) ระดับความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) แนวทางการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทย มีดังนี้ (1) เพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวกที่นั่งพักคอยทั้งด้านขาออกและขาเข้า (ที่พักสำหรับญาติ) จุดเช็คอินและจุดตรวจร่างกายและสัมภาระ จุดไวไฟ (wifi) จุดชาร์ตแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ จุดเช็คอินอัตโนมัติ ทางเชื่อมเข้าเครื่อง สถานที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา และตู้บริการกดเงินอัตโนมัติ (ATM) (2) ควรปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย ความสะอาดของห้องสุขา การบริการของพนักงาน จุดบริการรถแท็กซี่และความสะอาดของร้านอาหาร นอกจากนี้ยังพบว่า ความพึงพอใจในต่างๆ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกในภาพรวม เรียงลำดับดังนี้ ด้านจุดรับสัมภาระ ด้านจุดตรวจร่างกายและสัมภาระ ด้านจุดเช็คอิน ด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านร้านค้า ด้านจุดให้ข้อมูลท่องเที่ยวและจองโรงแรม ด้านป้ายแสดงข้อมูลตารางการบิน ด้านการให้บริการโทรศัพท์สาธารณะ ด้านจุดที่พักนั่งคอย ด้านจุดบริการรถยนต์เช่า ด้านป้ายภายในอาคาร ด้านจุดบริการรถเข็น ด้านจุดคอยรถโดยสาร ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านป้ายบอกทางภายนอกอาคาร ด้านลานจอดรถยนต์ และด้านร้านอาหาร ซึ่งผลการวิจัยที่ค้นพบนี้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยาน รวมทั้งกำหนดแนวทางการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น คำสำคัญ: สิ่งอำนวยความสะดวก / การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก /ท่าอากาศยาน /ท่าอากาศยานรองในภูมิภาคAbstract The research entitled “Facilities Management in Regional Secondary Airport in Thailand” aims 1) to evaluate the efficiency of facility management in secondary airports in the regions of Thailand and 2) to provide suggustions on the possible development of facility management in secondary airports in the regions of Thailand. Results reveals that 1)the overall satisfaction towards the facility management in secondary airports is moderate. 2) improvements for the facility management in secondary airports in Thailand include (1) a need for additional facilities for outbound and inbound passengers (seats for the waiting families), check-in counters, physical examination and luggage points, WiFi hotspots, charging points, automatic check-in counters, jet bridges, parking area for personal vehicals, currency exchange booths and automated teller machines (ATM). (2) the security and cleanliness of restrooms, staff service, taxi service and restaurants should be improved. Satisfaction in various aspects are correlated to the overall efficiency of facility management in secondary airports, ranked as follows, luggage pickup point, physical examination and luggage point, check-in counters, security services, shop stalls, travel information and hotel reservation services, information on flight schedules, public telephone service, waiting point, car rental services, signs located indoors, baggage carts, public transportation waiting points, public relations, signs located outdoors, parking area and restaurants. The findings can be applied to the development of facilities within the airport as well as providing more efficient and effective facility management. Keywords: facilities / facilities management / airport / regional secondary airport

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-06-30