ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย กรณีศึกษา นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

Authors

  • วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์
  • เทิดชาย ช่วยบำรุง

Keywords:

ศักยภาพ / แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก / นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา / การแนะนำผู้อื่น/ Potential / World heritage tourism destination / The Historic City of Ayutthaya / Suggest to others

Abstract

The Potential of Cultural World Heritage Tourism Site in Thailand : A Case Study of The Historic City of Ayutthayaบทคัดย่อ ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเป็นปัจจัยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เดินทางมาเยือนแหล่งท่องเที่ยวนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้คือ ปัจจัยสำคัญในการพิจารณาและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรมนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และศึกษาศักยภาพในแต่ละด้านของนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที่มีต่อการแนะนำผู้อื่น  การสำรวจรวบรวมผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนทั้งหมด 412 คน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและพักค้างคืนอย่างน้อยหนึ่งคืน  ผลการวิจัยใช้สถิติพรรณนาโดยบ่งชี้ว่าศักยภาพในด้านคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวและด้านความเป็นเอกลักษณ์อยู่ในระดับสูงที่สุด  คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวส่งผลให้มีความคิดเห็นต่อศักยภาพในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ต่างกันส่งผลให้มุมมองที่มีต่อศักยภาพต่างกัน  นอกจากนี้การวิเคราะห์สมการถดถอยบ่งชี้ว่าศักยภาพในด้านความเป็นเอกลักษณ์และสุนทรียภาพของแหล่งท่องเที่ยวมีความสามารถในการทำนายต่อการแนะนำผู้อื่นให้มาเยือนนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  ผลการวิจัยนี้สามารถใช้เป็นองค์ความรู้สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดและวางแผนนโยบายการพัฒนาศักยภาพของนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา คำสำคัญ: ศักยภาพ / แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก  / นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา / การแนะนำผู้อื่นAbstract The potential attributes of tourism destination have been attracting tourists from around the world to visit that place especially the cultural world heritage tourism site. There are also key factors for considering and developing to improve tourism destination. The main objectives of this study consist of studied the potential of the Historic City of Ayutthaya, where is cultural world heritage tourism site in Thailand and studied the potential attributes of the Historic City of Ayutthaya on the suggestion to the others. The survey data was collected from 412 respondents who were foreign tourists and stayed in Ayutthaya at least a night. The results analyzed using descriptive statistic indicated that the most potential attributes were the value of destination and the uniqueness, the differences of demographic characteristics of respondents led to different opinions on the potential attributes, and different behavioristic tourists led to different aspects on potential attributes. In addition, the ordinary least squares regression indicated that the uniqueness and Aesthetics tended to associate positively with the suggestion to the other for visiting The Historic City of Ayutthaya. The implication of this study was used to be the knowledge base for stakeholders in determining and planning development issues on the potential of the Historic City of Ayutthaya. Keywords: Potential / World heritage tourism destination / The Historic City of Ayutthaya / Suggest to others

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-06-30