ปริมาณวิเคราะห์โดยเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชั่น (QUANTITATIVE ANALYSIS BY X-RAY DIFFRACTION)

Authors

  • สุธรรม ศรีหล่มสัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • อ่อนลมี กมลอินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ธิดารัตน์ เพริศแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • กฤษดา ภูมลี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Abstract

เอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชั่น (X-ray diffraction) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดชนิดหนึ่งในงานวิเคราะห์ทางวัสดุศาสตร์ (material science) อย่างไรก็ตามนักวิจัยส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ค่อยนำเครื่องมือวิเคราะห์ชนิดนี้มาทำปริมาณวิเคราะห์ (quantitative analysis) การทดลองนี้เป็นการสาธิตการนำเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชั่นมาทำปริมาณวิเคราะห์ ผลการทดลองแสดงว่าเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชั่นสามารถวิเคราะห์หาวัฏภาค (phases) ซึ่งเป็นส่วนผสมของสารที่ไม่รู้ (unknown) ได้ค่าถูกต้องแม่นยำใกล้เคียงกับความเป็นจริง การทดลองนี้จึงสามารถนำไปจัดทำเป็นปฏิบัติการในการเรียนการสอนเกี่ยวกับเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชั่นในการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทได้ ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ราคาแพงให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ายิ่งขึ้นX-ray diffraction is one of the most general used tool in material science. However, few Thai researchers used X-ray diffraction to do quantitative analysis. This experiment demonstrates the way to use X-ray diffraction to do quantitative analysis. Result shown that X-ray diffraction can accurately analyze the phase compositions of unknown mixture. This experiment can be used to set up an experiment for an undergraduate or graduate student in X-ray diffraction laboratory class. This could result in worthier utilization of the expensive equipment.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

สุธรรม ศรีหล่มสัก, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่อนลมี กมลอินทร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ธิดารัตน์ เพริศแก้ว, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

กฤษดา ภูมลี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Downloads

Published

2010-02-15

How to Cite

ศรีหล่มสัก ส., กมลอินทร์ อ., เพริศแก้ว ธ., & ภูมลี ก. (2010). ปริมาณวิเคราะห์โดยเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชั่น (QUANTITATIVE ANALYSIS BY X-RAY DIFFRACTION). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 1(2, July-December), 111–124. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/866