การตรวจจับด้วยปรากฏการณ์ฮอลล์ (HALL EFFECT SENSORS)

Authors

  • ชาญณรงค์ น้อยบางยาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ชาญณรงค์ น้อยบางยาง, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Downloads

Published

2010-02-15

How to Cite

น้อยบางยาง ช. (2010). การตรวจจับด้วยปรากฏการณ์ฮอลล์ (HALL EFFECT SENSORS). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 1(2, July-December), 15–29. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/858