คุณค่าของการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

Authors

  • สุทัศน์ ยกส้าน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

สุทัศน์ ยกส้าน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2010-02-15

How to Cite

ยกส้าน ส. (2010). คุณค่าของการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 1(2, July-December), 1–5. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/856