กองบรรณาธิการ

Authors

  • editor board มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

editor board, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110โทรศัพท์ (02) 6495000 ต่อ 11014http://pubcenter.swu.ac.th , E-mail: swujournal@swu.ac.th

Downloads

Published

2016-01-29

How to Cite

board, editor. (2016). กองบรรณาธิการ. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 8(15, January-June). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/7375