การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อ Aeromonas caviae (PRODUCTION OF MONOCLONAL ANTIBODIES SPECIFIC TO AEROMONAS CAVIAE)

Authors

  • หทัยทิพย์ สุขสดใส มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ศิวาพร ลงยันต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • สมบัติ รักประทานพร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วีระวรรณ สิทธิกรกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ไพศาล สิทธิกรกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Abstract

งานวิจัยนี้ได้ผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อแบคทีเรีย Aeromonas caviae (AC) 5 ไอโซเลต ได้แก่ AC1, AC2, AC3, AC4 และ AC5 โดยใช้แบคทีเรียทั้งเซลล์ในการปลูกภูมิคุ้มกัน โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ได้นำมาทดสอบกับ Aeromonas spp. 21 ไอโซเลตและแบคทีเรียแกรมลบชนิดต่างๆ 19 ชนิด สามารถแบ่งโมโนโคลนอลแอนติบอดีออกเป็น 5 กลุ่ม คือโมโนโคลนอลแอนติบอดีกลุ่มที่ 1 จำเพาะต่อ AC1 กลุ่มที่ 2 จำเพาะต่อ AC2 และ AC5 กลุ่มที่ 3 จำเพาะต่อ AC4 กลุ่มที่ 4 จำเพาะต่อ AC3 แต่แสดงปฏิกิริยาข้ามกับ A. hydrophila และ A. sobria บางไอโซเลตด้วย และกลุ่มที่ 5 สามารถจับกับ Aeromonas spp. ทั้ง 21 ไอโซเลตที่ใช้ตรวจสอบ โมโนโคลนอลแอนติบอดีกลุ่มที่ 1-4 จับกับ lipopolysaccharide ขนาดต่างๆ กัน ในขณะที่โมโนโคลนอลแอนติบอดีกลุ่มที่ 5 จับกับโปรตีนขนาดเล็ก 20 kDa และโมโนโคลนอลแอนติบอดีกลุ่มที่ 1-3 เท่านั้นที่สามารถใช้ตรวจสอบการติดเชื้อ A. caviae ในเนื้อเยื่อได้โดยวิธี immunohistochemistry ผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างไอโซเลตของ A. caviae ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะต่อ epitope ร่วมซึ่งครอบคลุมไอโซเลตต่างๆ เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องมือสำหรับใช้พิสูจน์ทราบ A. caviaeคำสำคัญ: Aeromonas caviae, monoclonal antibody, dot blotting, Western blotting, immunohistochemistryFive groups of monoclonal antibodies (MAbs) against five isolates of Aeromonas caviae (AC1, AC2, AC3, AC4 and AC5) were generated using whole cell of bacteria for immunization. The MAbs were tested with 21 isolates of Aeromonas spp. and 19 species of Gram negative bacteria. The MAbs were divided into 5 groups according to their specificity. The first group of MAbs was specific to AC1. The second group of MAbs was specific to AC2 and AC5. The third group of MAbs was specific to AC4. The fourth group of MAbs was specific to AC3 but demonstrated cross reactivity to some isolates of A. hydrophila and A. sobria and the fifth group of MAbs bound to all 21 isolates of Aeromonas spp. tested. The antigens recognized by MAbs in group 1-4 were lipopolysaccharide with various sizes, while MAb in group 5 recognized small molecular weight 20 kDa antigen. Only MAbs in group 1-3 can be used to detect A. caviae infection in tissue by immunohistochemistry. This evidence demonstrates heterogeneity among various isolates for A. caviae; therefore, production of MAbs to common antigen of A. caviae is required to develop a specific tool for identification of A. caviae.Keywords: Aeromonas caviae, monoclonal antibody, dot blotting, Western blotting, immunohistochemistry

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

หทัยทิพย์ สุขสดใส, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศิวาพร ลงยันต์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สมบัติ รักประทานพร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

วีระวรรณ สิทธิกรกุล, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ไพศาล สิทธิกรกุล, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2009-05-25

How to Cite

สุขสดใส ห., ลงยันต์ ศ., รักประทานพร ส., สิทธิกรกุล ว., ชัยวิสุทธางกูร ป., & สิทธิกรกุล ไ. (2009). การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อ Aeromonas caviae (PRODUCTION OF MONOCLONAL ANTIBODIES SPECIFIC TO AEROMONAS CAVIAE). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 1(1, January-June), 66–75. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/486