การจัดการวัฒนธรรมและทัศนศิลป์

Authors

  • วิรุณ ตั้งเจริญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

วิรุณ ตั้งเจริญ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014http://pubcenter.swu.ac.th , E-mail: swujournal@swu.ac.th

Downloads

Published

2009-05-21

How to Cite

ตั้งเจริญ ว. (2009). การจัดการวัฒนธรรมและทัศนศิลป์. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 1(1, January-June), 1–6. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/477