การวิเคราะห์ปริมาณสารบริสุทธิ์ของน้ำคั้นมะขามป้อมสดด้วย HPLC และผลต่อการปกป้องเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจจากสารพิษ

Authors

  • มณีวรรณ สุวัฒน์รณกร Srinakharinwirot University.
  • สุวรา วัฒนพิทยกุล Srinakharinwirot University.

Abstract

มะขามป้อมเป็นพืชที่สามารถพบได้ทุกภาคของไทย มีการนำไปใช้เป็นองค์ประกอบของยาไทยชนิดต่างๆ รวมทั้งยาที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจและหลอดเลือด การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารบริสุทธิ์ที่เป็นองค์ประกอบด้วยวิธี HPLC เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้เป็นมาตรฐานและตรวจประเมินฤทธิ์ปกป้องเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจจากความเป็นพิเศษของยา doxorubicin ผลการวิเคราะห์แสดงว่าผลมะขามป้อมในรูปแบบ lyophilized powder มีปริมาณ ascorbic acid, hesperidin, naringin และ galic acid อยู่ที่ 1.497%, 0.034%, 0.151% และ 0.417% ตามลำดับ แต่ตรวจไม่พบ quercetin ผลต่อการปกป้องเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจจากสารพิษที่ได้รับ (doxorubicin) นั้น พบว่า น้ำคั้นของผลมะขามป้อมสดที่ความเข้มข้น 1 และ 10 µg/mL เพิ่มเซลล์รอดชีวิตอย่ามีนัยสำคัญ ส่วนผลของสารบริสุทธิ์ที่มีอยู่ในน้ำคั้นของผลมะขามป้อมสด ทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ascorbic acid, naringin, hesperidin, และ gallic acid พบว่า เมื่อให้สารพิษ doxorubicin ลงไป สารทั้ง 4 ชนิด ไม่มีผลต่ออัตราเซลล์รอดชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นน้ำคั้นจากผลมะขามป้อมอาจมีประโยชน์ในการลดความเป็นพิษต่อเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจอันเนื่องจากสารพิษ เช่น ยา doxorubicin และการศึกษาองค์ประกอบที่เป็นสารบริสุทธิ์อาจมีความสำคัญในการกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ต่อไปได้คำสำคัญ: มะขามป้อม เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ วิตามินซีPhyllanthus emblica L. (PE) is distributed in most regions of Thailand. It has been used as an ingredient in traditional medicine to treat a wide variety of disease including cardiovascular disease. This study determined 5 pure compounds in Phyllanthus emblica L. fruits by HPLC for the purpose of standardization. Cytoprotective effects of PE and the pure compounds against doxorubicin toxicity were also evaluated. HPLC analysis revealed that PE in form of lyophilized powder contained ascorbic acid, hesperidin and gallic acid at the amounts of 1.497%, 0.034%, 0.151% and 0.417% respectively. Quercetin was not detectable in the sample. For the study of cytoprotection effect, PE 1 and 10 µg/mL significantly increased cell survival while all 4 pure compounds detected in the sample (ascorbic acid, naringin, hesperidin, and gallic acid) did not after cell survival in the presence of doxorubicin. Thus, PE may be useful in alleviate toxicity caused by cytotoxic agents such as doxorubicin. Moreover, the study of pure constituents may important for the standardization of this natural product.Keywords: Phyllanthus emblica, Cardiac cell, Ascorbic acid

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

มณีวรรณ สุวัฒน์รณกร, Srinakharinwirot University.

หลักสูตรชีวภาพการแพทย์ คณะแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สุวรา วัฒนพิทยกุล, Srinakharinwirot University.

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2012-10-01

How to Cite

สุวัฒน์รณกร ม., & วัฒนพิทยกุล ส. (2012). การวิเคราะห์ปริมาณสารบริสุทธิ์ของน้ำคั้นมะขามป้อมสดด้วย HPLC และผลต่อการปกป้องเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจจากสารพิษ. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2(supplement 1, January), 86–94. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/2738