การศึกษาพฤติกรรมการไหลของของไหลในช่วงการไหลแบบราบเรียบผ่านสนามแม่เหล็ก (A STUDY OF LAMINA FLUID FLOW BEHAVIOR IN THE MAGNETIC FIELDS)

Authors

  • ธนาพล สุขชนะ Pathumthani University.

Abstract

งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาพฤติกรรมการไหลของของไหลในช่วงการไหลแบบราบเรียบที่มีการไหลผ่านสนามแม่เหล็ก โดยออกแบบอุปกรณ์การทดลองให้สามารถสังเกตเห็นลักษณะการไหลของของไหลในท่อ ซึ่งจะสังเกตได้จากเส้นการไหลของน้ำสีที่ไหลในอุปกรณ์ท่อทดสอบ การทดลองใช้ท่อพลาสติกใสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 25.4 มิลลิเมตร และศูนย์กลางภายใน 19.4 มิลลิเมตร แม่เหล็กที่ใช้ในการทดลองเป็นแบบแม่เหล็กถาวร อุณหภูมิน้ำในการทดลอง 25 องศาเซลเซียส ควบคุมอัตราการไหลให้ได้ค่าตัวเลขเรย์โนลด์ไม่เกิน 2,000 ซึ่งจะสามารถสังเกตเห็นผลของสนามแม่เหล็กต่อพฤติกรรมการไหลของของไหลได้ในช่วงการไหลแบบราบเรียบ จากผลการทดลองพบว่า สนามแม่เหล็กต่อพฤติกรรมการไหลของของไหลเมื่อไหลผ่านสนามแม่เหล็ก โดยสามารถสังเกตเห็นผลของสนามแม่เหล็กได้เมื่อค่าตัวเลขเรย์โนลด์อยู่ในช่วงประมาณ 900 และการประกบแม่เหล็กทั้งแบบดูดและผลักกันมีผลต่อพฤติกรรมการไหลของของไหลไม่แตกต่างกันคำสำคัญ: การไหลของของไหล การไหลแบบราบเรียบ สนามแม่เหล็ก เรย์โนลด์In the present study, A study of laminar fluid flow behavior in the magnetic fields. The test section fabricated from the plastic tube with inner and outer diameter are 19.4 and 25.4 mm, respectively. The experiments can be seen magnetic field had behavior on laminar fluid flow at Reynolds number little than 2,000. The inlet water temperature is 25๐C. The results are compared with pipe without the magnetic fields. The magnetic fields had influence on laminar fluid flow behavior. It can be seen that the influence of magnetic fields at the Reynolds number range about 900, and the magnetic flux are don’t have influence on laminar fluid flow behavior.Keywords: Fluid flow, Laminar flow, Magnetic fields, Reynolds

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ธนาพล สุขชนะ, Pathumthani University.

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

Downloads

Published

2012-10-01

How to Cite

สุขชนะ ธ. (2012). การศึกษาพฤติกรรมการไหลของของไหลในช่วงการไหลแบบราบเรียบผ่านสนามแม่เหล็ก (A STUDY OF LAMINA FLUID FLOW BEHAVIOR IN THE MAGNETIC FIELDS). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 2, 78–85. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/2737