การแสดงตัวอักษรไทยบนป้ายแสดงผลเมทริกซ์ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านบริการรับส่งข้อความสั้น (DISPLAY OF THAI ALPHABETS ON A MATRIX BROAD USING SMS ON MOBILE PHONES)

Authors

  • ธานินทร์ ดวงจันท์ Srinakharinwirot University.
  • ศิริพงษ์ ฉายสินธ์ Srinakharinwirot University.

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงข้อความอักษรไทยบนป้ายแสดงผล โดยประยุกต์ใช้งานบริการรับส่งข้อความสั้น หลักการทำงานของงานวิจัยคือการประยุกต์การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่เชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ และใช้คำสั่ง GSM AT Command ในการติดต่อสื่อสารระหว่างโทรศัพท์ที่กับไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่ออ่านข้อความสั้นจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลายทาง หลังจากนั้นนำข้อควาที่รับได้มาถอดรหัสเพื่อแสดงข้อความบนป้ายแสดงผล จากผลการทดลองพบว่า สามารถแสดงข้อความสั้นบนป้ายแสดงผลได้ทั้งอักษรไทยและอังกฤษคำสำคัญ: โทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการรับส่งข้อความสั้น ป้ายแสดงผลThe aim of this research is to display Thai alphabets on a matrix display by using short message services. The principle of the operation is that the mobile is connected to microcontroller and GSM AT Command is then used to communicate to the received mobile phone using microcontroller in order to read short massages from the destined mobile. After that, the message is decoded to show on the matrix display. The experimental results show that both Thai and English short messages can be correctly displayed on the matrix board.Keywords: Mobile phone, SMS, Matrix display

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ธานินทร์ ดวงจันท์, Srinakharinwirot University.

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ศิริพงษ์ ฉายสินธ์, Srinakharinwirot University.

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2012-10-01

How to Cite

ดวงจันท์ ธ., & ฉายสินธ์ ศ. (2012). การแสดงตัวอักษรไทยบนป้ายแสดงผลเมทริกซ์ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านบริการรับส่งข้อความสั้น (DISPLAY OF THAI ALPHABETS ON A MATRIX BROAD USING SMS ON MOBILE PHONES). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2(supplement 1, January), 59–69. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/2734