การศึกษาเด็นส์อิแวจินาตัสในฟันของคนไทยจำนวนหนึ่ง (A STUDY OF DENS EVAGINATUS IN PREMOLAR TEETH OF A THAI POPULATION)

Authors

  • ชินาลัย ปิยะชน Srinakharinwirot University.
  • วรสิทธิ์ วิทยศิริ Song Hospital.

Abstract

เด็นส์อิแวจินาตัสเป็นความผิดปกติระหว่างการเจริญของฟัน ทำให้มีลักษณะทางกายวิภาคเป็นปุ่มนูนบนด้านบดเคี้ยวของฟัน ซึ่งเมื่อมีการสึกหรอหรือการแตกหักของปุ่มนูนจะทำให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อในฟันและเนื้อเยื่อรอบรากฟันได้ การศึกษานี้สำรวจจากฟันกรามน้อยที่ถอนจากประชากรไทยกลุ่มหนึ่ง จำนวน 467 ซี่ เป็นฟันกรามน้อยบน 304 ซี่ ฟันกรามน้อยล่าง 163 ซี่ บันทึกจำนวนฟันที่มีปุ่มนูนบนด้านบดเคี้ยวเพื่อนำมาหาค่าร้อยละ จากนั้นเลือกเฉพาะฟันที่มีปุ่มนูนทั้งหมด 11 ซี่ มาตัดฟันผ่านปุ่มนูนตามแนวใกล้แก้มใกล้ลิ้นด้วยเครื่องตัดความเร็วต่ำ นำชิ้นฟันมาสังเกตภายใต้กำลังขยาย 20 เท่า เพื่อจำแนกลักษณะโพรงเนื้อเยื่อในฟันด้านใต้ปุ่มนูน ผลการศึกษาพบว่า มีเด็นส์อิแวจินาตัสร้อยละ 2.35 โดยฟันกรามน้อยบนพบร้อยละ 1.64 ฟันกรามน้อยล่างพบ ร้อยละ 3.68 ลักษณะโพรงเนื้อเยื่อด้านใต้ปุ่มนูนมีหลากหลายรูปแบบทั้งแบบโพรงกว้าง โพรงแคบ แยกออกจากโพรงเนื้อเยื่อหลักในตัวฟันต่อกับโพรงเนื้อเยื่อหลักในฟันและบบไม่มีโพรงด้านในคำสำคัญ: เด็นส์อิแวจินาตัส ฟันกรามน้อย ความผิดปกติระหว่างการเจริญของฟันDens evaginatus is a developmental anomaly in permanent teeth that clinically presents a tubercle on the occlusal surface. Fracture or wear of the tubercle often causes pulpal and periapical pathosis. The percentage of Dens evaginatus was reported by observing the extracted teeth of a group of Thai population. The samples were 304 of maxillary premolars and 163 of mandibular premolars. The results showed that 2.35% of 467 teeth have occlusal tubercles, 0.64% in maxillary premolars and 3.68% in mandibular premolars. Total 11 premolars with the occlusal tubercles were sectioned in order to observe an internal anatomy of the pulp space under 20 x magnifacations. There were various types of pulp space found: narrow pulp horns, wide pulp horns, isolated pulp horn remnants and no pulp horn.Keywords: Dens evaginatus, Premolar, Developmental anomaly

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ชินาลัย ปิยะชน, Srinakharinwirot University.

ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วรสิทธิ์ วิทยศิริ, Song Hospital.

ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่

Downloads

Published

2012-10-01

How to Cite

ปิยะชน ช., & วิทยศิริ ว. (2012). การศึกษาเด็นส์อิแวจินาตัสในฟันของคนไทยจำนวนหนึ่ง (A STUDY OF DENS EVAGINATUS IN PREMOLAR TEETH OF A THAI POPULATION). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 2, 40–46. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/2732