กองบรรณาธิการ

Authors

  • editor board มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

editor board, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014http://pubcenter.swu.ac.th , E-mail: swujournal@swu.ac.th

Downloads

Published

2012-10-01

How to Cite

board, editor. (2012). กองบรรณาธิการ. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2(supplement 1, January). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/2727