การบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ของอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช (THE EDUCATIONAL TECHNOLOGY ADMINISTRATION FOR THE DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN NAKHON SI THAMMARAT VOCATIONAL COLLEGE)

Authors

  • Napassagon Channarong Nakhon Si Thammarat Rajabhat University.

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และเสนอแนวทางการบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชากรในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 55 คน ครูผู้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาของวิทยาลัย จำนวน 120 คน รวมทั้งสิ้น 175 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 48 คน ครูผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาของวิทยาลัย จำนวน 90 คน รวมทั้งสิ้น 138 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 1) สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) สภาพและปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของอาชีวศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช 3) ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น และแนวทางในการบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแบบสอบถามปลายเปิด การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้วิธีสังเคราะห์จากการระดมความคิดเห็นจากการอภิปรายกลุ่ม (Focus Group) ผลการสรุปได้ดังนี้สภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สภาพการบริหารจัดการที่มีการดำเนินจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการปฏิบัติการบริหารจัดการ ด้านการปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการ ด้านการวางแผนการบริหารจัดการ ด้านการตรวจสอบการบริหารจัดการปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาการบริหารจัดการที่มีการดำเนินจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการปฏิบัติการบริหารจัดการ ด้านการวางแผนการบริหารจัดการ ด้านการตรวจสอบการบริหารจัดการ ด้านการปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการแนวทางการบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านการวางแผนการบริหารจัดการ โดยการสำรวจสภาพ ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และจัดตั้งคณะกรรมการวางแผนบริหารงานแบบเดมิ่งในการบริการจัดการเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านการปฏิบัติการบริหารจัดการ มีจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่บุคลากรในรูปแบบการประชุม การบรรยาย การสาธิต เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร และนำความรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ได้ไปจัดการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา ด้านการตรวจสอบการบริหารจัดการ มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน และให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างต่อเนื่อง ด้านการปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการ มีการนำปัญหาจากการตรวจสอบมาวางแผน และดำเนินงานปฏิบัติตามแผนอีกครั้ง เพื่อขจัดปัญหาให้หมดไปคำสำคัญ: การบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการศึกษา สภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการศึกษา ปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการศึกษา แนวทางการบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดการเรียนรู้The purpose of this research was to study the general condition problems and design the approaches in the educational technology administration for the development of knowledge management in Nakhon Si Thammarat Vocational College. The research population consisted of 55 administrators and 120 teachers of Nakhon Si Thammarat Vocational College. The sampling group consisted of 48 administrators and 90 educational technology staffs. The research tools were questionnaires which were devided into 3 perts; 1) general information of participants 2) the conditions and the problems of the educational technology administration for the development of knowledge management in Nakhon Si Thammarat Vocational Collage solutions and suggestions. The data were analyzed by means standard deviations and focus group syntheses.The results were found as followed;The general of Administrational Education Technology to Develop Knowledge Management of Nakhon Si Thammarat Vocational College are in middle level. The Level of Knowledge Managements are planning, doing, checking and follow by action.The developing of knowledge management problems in Administrational Education Technology are in the middle level. The level of Knowledge Management Problems are planning, Doing, Checking and follow by action.The summary suggestion for The Administrational Education Technology to Develop Knowledge Management of Nakhon Si Thammarat Vocational College were; Planning: Should set the policy, survey the general condition and problem and PDCA committee for data gathering of the objective and goals. Doing: The administrator should train the staffs to entitle their knowledge and implement for learning process by using the educational technology as the aids instruments. Check: The administrators should have the continue evaluated process. Also support the staffs to entitle educational technology for learns. Action: The administrators should continue the result evaluated and planning for further development.Keywords: Management of educational technology, State management of technology in education, Problems of technology management education, Guidelines for management of educational technology, Educational Technology, Learning

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Napassagon Channarong, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University.

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

Downloads

Published

2012-09-21

How to Cite

Channarong, N. (2012). การบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ของอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช (THE EDUCATIONAL TECHNOLOGY ADMINISTRATION FOR THE DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN NAKHON SI THAMMARAT VOCATIONAL COLLEGE). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 4(8, July-December), 39–50. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/2388