ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการศึกษาต่อคะแนนการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมส่วนที่ 1 (กลุ่มวิชาพรีคลินิก) ของนิสิตทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Authors

  • Nathawut Kaewsutha Srinakharinwirot University.
  • Serena Siraratna Sakoolnamarka Srinakharinwirot University.

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการศึกษาต่างๆ ที่มีผลต่อการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมส่วนที่ 1 (กลุ่มวิชาพรีคลินิก) ของนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 65 คน โดยทำการรวบรวมปัจจัยทางการศึกษาจากฝ่ายบริการการศึกษา ประกอบด้วย (1) ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ ภูมิลำเนา (2) ปัจจัยคัดเลือกเข้าศึกษา ได้แก่ รูปแบบการเข้าศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมปลาย คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย (3) ปัจจัยระหว่างการศึกษา ได้แก่ เกรดเฉลี่ยสะสมในชั้นปีที่ 1 และเกรดจำแนกรายวิชาพรีคลินิกที่ใช้สอบ และ (4) ปัจจัยด้านการเตรียมตัวก่อนสอบ ได้แก่ คะแนนสอบเพื่อเตรียมความพร้อม การทบทวนบทเรียน และการทำกิจกรรมนอกหลักสูตร ปัจจัยทั้งหมดจะถูกวิเคราะห์โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ กับคะแนนสอบเพื่อขึ้นทะเบียน เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมส่วนที่ 1 โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์เพียร์สันและสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย ใช้สถิติ R-squared ในการทดสอบอำนาจในการทำนายที่นัยสถิติ p-value<0.05 ผลการศึกษา พบว่า คะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ยสะสมในชั้นปีที่ 1 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยทางสถิติ กับคะแนนสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมส่วนที่ 1 โดยเกรดเฉลี่ยสะสมในชั้นปีที่ 1 เป็นปัจจัยเดียวที่สามารถทำนายคะแนนสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้ทั้ง 3 กลุ่มวิชาคำสำคัญ: การสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ปัจจัยทางการศึกษา นิสิตทันตแพทย์The objectives of this study was to examine the relationship among academic factors and the National Board Dental Examination Part I (NBDE: Pre-clinic) score of 65 dental students of the Faculty of Dentistry, Srinakarinwirot University. The academic factors collected from the Division Of Education Service, including (1) the general informations; gender, birth place. (2) The admission criteria; the types of admission, the high-school grade point averages (GPAs), the entrance admission score. (3) The academic performance; the overall GPAs, pre-clinical grades on three subsections of the NBDE Part I. (4) The NBDE-preparation; pretest score, the lesson review and the extra-curriculum activities. Descriptive statistics were computed for all studying variables. Simple linear regression was computed to analysis the relationship between academic factors and NBDE Part I score. Goodness of fit for the models was evaluated using the R-squared value. Statistic significant associations were those with p-value<0.05. The result was the entrance admission score, overall GPAs were statistically significantly associated with performance on all three subsections of the NDBE part I score and the overall GPAs was only significant factor for predicting NBDE part I score.Keywords: National Board Dental Examination (NBDE), Academic Factors, Dental Students

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Nathawut Kaewsutha, Srinakharinwirot University.

ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Serena Siraratna Sakoolnamarka, Srinakharinwirot University.

ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2012-09-21

How to Cite

Kaewsutha, N., & Siraratna Sakoolnamarka, S. (2012). ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการศึกษาต่อคะแนนการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมส่วนที่ 1 (กลุ่มวิชาพรีคลินิก) ของนิสิตทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 4(8, July-December), 28–38. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/2387