ความเข้าใจของผู้ประเมินคุณภาพภายในต่อสาระของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) ระดับหลักสูตร (THE UNDERSTANDING OF INTERNAL QUALITY ASSESSORS TOWARDS ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE (AUN-QA) AT A PROGRAM LEVEL)

Authors

  • กัญคดา อนุวงศ์ สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • อาจรี ศุภสุธีกุล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • นิธินาถ ศุภกาญจน์ สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ปิ่นปินัทธ์ ดำนุ้ย ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ประพฤทธิ์ สวัสดิ์วิภาชัย สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจของผู้ประเมินคุณภาพภายในต่อสาระของเกณฑ์ประกันคุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน ถึง 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จากกลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร จำนวน 112 คน ที่สังกัดใน 11 มหาวิทยาลัย ซึ่งประกาศใช้ระบบ AUN-QA ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประเมินทั้งหมดได้รับการอบรมเกี่ยวกับสาระของเกณฑ์และการประเมินก่อนที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ประเมิน ส่วนใหญ่เคยทำหน้าที่ผู้ประเมินมาแล้ว 6-9 หลักสูตร (80.12%) โดยมีการจัดทีมผู้ประเมิน 2-5 คนในแต่ละทีม ผู้ประเมินทุกคนประเมินตนเองว่ามีความเข้าใจสาระของเกณฑ์และวิธีการประเมินในระดับปานกลาง และระบุประเด็นที่ยังต้องการให้มีการทำความเข้าใจเพิ่มเติม ได้แก่ การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ การจัดทำหลักสูตร วิธีการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ การคำนวณภาระงานอาจารย์ตามรูปแบบของ AUN-QA กระบวนการที่ถูกต้องในการวิเคราะห์ความจำเป็น (Need Analysis) และการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) คำสำคัญ: การประเมินคุณภาพการศึกษา  เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน  การจัดการศึกษาแบบเน้นผลลัพธ์  ผู้ประเมินคุณภาพภายใน The objective of this study is to explore the understanding of internal quality assessors towards the AUN-QA criteria. Data were collected from 112 academic staff currently served as program internal assessors in 11 Thai universities by an in-depth interview during November 16 to December 25, 2017. These universities had implemented AUN-QA at a program level. The results show that all respondents received the training on AUN-QA criteria and assessment procedure prior to their first assessment. About 80% of them had an experience in assessing six to nine programs, with the number of two to five assessors per team. All respondents self-rated their understanding of AUN-QA criteria as “fair.” In addition, the respondents believed that the assessors should be trained more on the following issues, including the assessment of Expected Learning Outcomes (ELOs); the design of curriculum, teaching and learning activities, and student assessment to be aligned with ELOs; the calculation of lecturers’ workload according to AUN-QA; and the correct concept and procedure of need analysis and benchmarking. Keywords: Education Quality Assessment, ASEAN University Network, Outcome-Based Education, Internal Quality Assessors

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

อาจรี ศุภสุธีกุล, ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นิธินาถ ศุภกาญจน์, สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปิ่นปินัทธ์ ดำนุ้ย, ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประพฤทธิ์ สวัสดิ์วิภาชัย, สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

References

Council of University Presidents of Thailand. (2014). Council of University Presidents of Thailand Meeting Minute 2/2556 December 2, 2013. King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Bangkok.

Office of the Higher Education Commission. (2014). 2013 Higher Education Internal Quality Assurance Manual. Bangkok: Parbpim.

ASEAN University Network (AUN). (2020). Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 4.0. Retrieved April 20, 2018, from http://www.aunsec.org/pdf/Guide%20to%20AUN-QA%20Assessment%20at%20Programme%20Level%20Version%203_2015.pdf

Anuwong K, Supasuteekul A, Yoonaisil W, and Soonthornpun K. (2018). Academic Staff Opinions and Practice on the Use of ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) at a Programme Level in Thailand. Srinakharinwirot Research and Development Journal of Humanities and Social Sciences, 10(20), 1-16.

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

อนุวงศ์ ก., ศุภสุธีกุล อ., อยู่ในศิล ว., ศุภกาญจน์ น., ดำนุ้ย ป., & สวัสดิ์วิภาชัย ป. (2022). ความเข้าใจของผู้ประเมินคุณภาพภายในต่อสาระของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) ระดับหลักสูตร (THE UNDERSTANDING OF INTERNAL QUALITY ASSESSORS TOWARDS ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE (AUN-QA) AT A PROGRAM LEVEL). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 14(28), 28–35. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/15066