ความหลากหลายของพรรณพืชในพื้นที่ป่าปกปักมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

Authors

  • สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Chiang Mai Rajabhat University.
  • ปารณีย์ ชมภูพระ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Chaiyaphum Rajabhat University.

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของพรรณพืชในพื้นที่ป่าปกปักของมหาวิทยาลัย ราชภัฏชัยภูมิ ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ขนาด 16.5 ไร่ ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 จนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 โดยการสุ่มวางแปลงตัวอย่างแบบสี่เหลี่ยมขนาด 20 x 20 เมตร จำนวน 32 แปลงเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อพรรณพืช และวิเคราะห์ความหลากหลายและความสม่ำเสมอของพรรณพืช ผลการศึกษาพบพืชทั้งหมด 85 ชนิด จำนวน 5 วิสัยพืช ได้แก่ ไม้ต้น ร้อยละ 57.65 ไม้พุ่ม ร้อยละ 12.94 ไม้เลื้อยร้อยละ 18.82 ไม้ล้มลุก ร้อยละ 9.41 และไม้อิงอาศัย ร้อยละ 1.18 ไม้ต้น จำนวน 7 ชนิด มีความถี่สัมพัทธ์มากที่สุด พืชแต่ละวิสัย มีความหนาแน่นสัมพัทธ์มากที่สุดเพียง 1 ชนิด ยกเว้นไม้อิงอาศัยที่พบเพียง 1 ชนิด พื้นที่นี้มีค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดพรรณโดยรวมเท่ากับ 3.48 อยู่ในระดับมาก ความสม่ำเสมอของชนิดพรรณพืชเท่ากับ 0.78 อยู่ในระดับค่อนข้างมาก และค่าความหลากหลายเท่ากับ 38.03 แสดงว่า พรรณพืชในพื้นที่ 38 ชนิด มีโอกาสอยู่รอดสูงจากพืชทั้งหมด 85 ชนิดที่พบในแปลงศึกษา คำสำคัญ: ความหลากหลาย  พรรณพืช  ป่าปกปัก  ชัยภูมิ Plant diversity study was carried out in the protected area of Chaiyaphum Rajabhat University, Na-Fai Sub-District, Mueang District, Chaiyaphum Province, Thailand. The data were collected randomly from 32 sample plots (20x20 m2) during December 2016 to April 2017.The plants were listed by name with the analysis of diversity index and evenness. There were 85 species of plants in this area which included 57.65% of perennial plant, 12.94% of shrub, 18.82% of climber, 9.41% of herb and 1.18% of epiphytic plant. Seven species of perennial plants has the most relative frequency. However, only one species had been found for epiphytic plant. The area had an overall species diversity index of 3.48 which was at high level. The evenness was at 0.778 which was also quite high. The plant diversity index was 38.03 which indicated that 38 plant species have high survival rate from all 85 species in the study area. Keywords: Diversity, Plant, Protection area, Chaiyaphum

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Chiang Mai Rajabhat University.

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่Asian Development College for Community Economy and Technology, Chiang Mai Rajabhat University.

ปารณีย์ ชมภูพระ, มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Chaiyaphum Rajabhat University.

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิMajor of General Science, Faculty of Education, Chaiyaphum Rajabhat University.

Downloads

Published

2020-12-31

How to Cite

จันทร์ศรี ส. ณ., & ชมภูพระ ป. (2020). ความหลากหลายของพรรณพืชในพื้นที่ป่าปกปักมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ. Srinakharinwirot University (Journal of Science and Technology), 12(24), 198–210. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/13171