การศึกษาและวิเคราะห์ฮาร์มอนิกจากการใช้หลอดไดโอดเปล่งแสงสำหรับการประหยัดพลังงานในอาคาร (THE STUDY AND ANALYSIS OF HARMONIC FROM USING LIGHT EMITTING DIODE FOR SAVING ENERGY IN BUILDING)

Authors

  • ศุลี บรรจงจิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Rajamangala University of Technology Rattanakosin.
  • วินัย พรพจน์รัตนะกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Rajamangala University of Technology Rattanakosin.

Abstract

ในปัจจุบันหลอดไดโอดเปล่งแสงถูกนำมาใช้ในระบบแสงสว่างทั้งภายในและภายนอก อย่างไรก็ตามการใช้หลอดไดโอดเปล่งแสงในระบบแสงสว่างอาจส่งผลต่อคุณภาพไฟฟ้า เนื่องจากหลอดไดโอดเปล่งแสงต้องมีวงจรขับหลอดเพื่อใช้ในการแปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง งานวิจัยนี้นำเสนอการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าของหลอดไดโอดเปล่งแสงหลากหลายชนิดที่มีการใช้งานจริงในประเทศไทย โดยใช้ชุดทดลอง แบ่งเป็น 3 กรณีศึกษา ได้แก่ 1. หลอดไดโอดเปล่งแสงขั้ว E27 2. หลอดไดโอดเปล่งแสงแบบ panel และ 3. หลอดไดโอดเปล่งแสงขั้วหลากหลาย นอกจากนี้ยังนำเสนอการเปรียบเทียบกระแสฮาร์มอนิกจากการใช้งานหลอดไดโอดเปล่งแสงในสภาวะปกติและในสภาวะการหรี่แสงกับมาตรฐาน IEC 1000-3-2 and IEC 61000-3-2:2018 ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าหลอดไดโอดเปล่งแสงมีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน รวมถึงการหรี่แสงด้วย อย่างไรก็ตามการใช้หลอดไดโอดเปล่งแสงจำเป็นต้องพิจารณาเกี่ยวกับฮาร์มอนิกที่เกิดขึ้นด้วย เนื่องจากหลอดในแต่ละชนิดจะมีคุณลักษณะของฮาร์มอนิกแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้ผลิต คำสำคัญ: คุณภาพไฟฟ้า  หลอดไดโอดเปล่งแสง ฮาร์มอนิก การหรี่แสง Nowadays, LEDs are generally employed in both internal and external lighting systems. However, using a light emitting diode in the lighting system may affect the power quality due to the driver operation-converts alternating current (AC), to direct current (DC). This paper presents the measurement and analysis of the power quality of various LED types used in Thailand by using an experimental setup. The experimental studies are divided into three cases: 1. E27 of LED luminaires, 2. Panels of Led luminaires, and 3. Various lamp bases of LED luminaires. In addition, the current harmonic distortion when the LEDs are dimmed and undimmed are compared to the IEC 1000-3-2 and IEC 61000-3-2: 2018 standard. Results show LEDs giving a performance of energy saving and dimming. However, the use of LEDs requires consideration of the harmonic issues, since each type of LEDs different harmonic characteristics depending on the manufacturer. Keywords: Power quality, Light emitting diode (LED) luminaire, Harmonic, Dimming

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ศุลี บรรจงจิตร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Rajamangala University of Technology Rattanakosin.

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Rattanakosin.

วินัย พรพจน์รัตนะกุล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Rajamangala University of Technology Rattanakosin.

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Rattanakosin.

Downloads

Published

2020-12-31

How to Cite

บรรจงจิตร ศ., & พรพจน์รัตนะกุล ว. (2020). การศึกษาและวิเคราะห์ฮาร์มอนิกจากการใช้หลอดไดโอดเปล่งแสงสำหรับการประหยัดพลังงานในอาคาร (THE STUDY AND ANALYSIS OF HARMONIC FROM USING LIGHT EMITTING DIODE FOR SAVING ENERGY IN BUILDING). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 12(24, July-December), 145–157. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/13166