การตรวจวัดแก๊สเรดอนในน้ำบาดาลบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยวิธีการกัดรอยทางนิวเคลียร์ (THE INESTIGATION OF RADON IN GROUNDWATER OF THREE SOUTHERN PROVINCE USING NUCLEAR TECHIQUE)

Authors

  • โรสลีนา อนันตนุกูลวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Yala Rajabhat University.

Abstract

งานวิจัยนี้ได้ทำการตรวจวัดความเข้มของแก๊สเรดอนในน้ำบาดาล เก็บตัวอย่างน้ำบาดาลบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส และยะลา จำนวนทั้งหมด 45 ตัวอย่าง โดยใช้อุปกรณ์ชุดตรวจวัดรอยรังสีแอลฟาบนแผ่นพลาสติก CR-39 แล้วเก็บตัวอย่างน้ำ 40 วัน จึงนำมากัดขยายรอยทางนิวเคลียร์ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 6.25 N ที่อุณหภูมิ 60๐C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ค่าความหนาแน่นรอยรังสีแอลฟาที่เกิดขึ้นบนแผ่นพลาสติก CR-39 สามารถคำนวณหาค่าความเข้มของแก๊สเรดอนในน้ำบาดาลได้ ผลจากการทดลอง พบว่า บริเวณที่มีปริมาณความเข้มของแก๊สเรดอนมากที่สุดของแต่ละจังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา มีค่าเท่ากับ 9.7 0.188738 Bq/l, 10.6244 0.163452 Bq/l และ 4.24975 0 Bq/l ตามลำดับ สำหรับปริมาณความเข้มของแก๊สเรดอนต่ำสุดของแต่ละจังหวัด มีค่าเท่ากับ 3.43 0.49677 Bq/l, 3.6 0.163452 Bq/l และ 0.653808 0 Bq/l ตามลำดับ และค่าความเข้มเฉลี่ยของแก๊สเรดอนเฉลี่ยในน้ำมีค่าเท่ากับ 6.55333 Bq/l, 5.526906 Bq/lและ 1.639259 Bq/l ตามลำดับ ทั้งนี้ตัวอย่างน้ำจากจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา มีค่าความเข้มของแก๊สเรดอนอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานน้ำที่ USEPA ได้กำหนดไว้ 11 Bq/l [1-2] ซึ่งทำให้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบหายใจและร่างกาย คำสำคัญ: แก๊สเรดอน  น้ำบาดาล  แผ่น CR-39 This research investigated the intensity of radon gas in groundwater.  Collecting groundwater samples in the three southern border provinces, namely Pattani, Narathiwat and Yala, totaling 45 samples. by using a set of alpha ray detector devices on a CR-39 plastic sheet and collecting water samples until the maturity of 40 days.  Expand the nuclear pathway with sodium hydroxide solution concentration 6.25 N at a temperature of 60๐C for 24 hours. The alpha radiation density of the CR-39 plastic sheet can be used to calculate the concentration of radon gas in groundwater.  The result showed that the maximum radon gas  concentration from Narathiwat, Pattani and Yala were 9.7 0.188738 Bq/l, 10.6244 0.163452 Bq/l and 4.24975 0 Bq/l. The minimum radon gas concentration of each province were 3.43 0.49677 Bq/l, 3.6 0.163452 Bq/l and 0.653808 0 Bq/l.  The average concentration of radon gas were 6.55333 Bq/l, 5.526906 Bq/land 1.639259 Bq/l respectively. Finally, the water all samples from Pattani and Yala has radon gas concentration lower than in the standard from the USEPA standard (11 Bq/l) [1-2] Keywords: Radon gas, Groundwater, CR-39

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

โรสลีนา อนันตนุกูลวงศ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Yala Rajabhat University.

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาDepartment of Physics, Science Technology and Agriculture, Yala Rajabhat University.

Downloads

Published

2020-12-31

How to Cite

อนันตนุกูลวงศ์ โ. (2020). การตรวจวัดแก๊สเรดอนในน้ำบาดาลบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยวิธีการกัดรอยทางนิวเคลียร์ (THE INESTIGATION OF RADON IN GROUNDWATER OF THREE SOUTHERN PROVINCE USING NUCLEAR TECHIQUE). Srinakharinwirot University (Journal of Science and Technology), 12(24), 87–100. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/13161