การพยากรณ์ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้น้ำมันสำเร็จรูปโดยวิธีบอกซ์-เจนกินส์ และวิธีการของวินเตอร์ (A FORECASTING METHODS FOR CO2 EMISSION FROM USING OIL: BOX-JENKINS METHOD AND WINTER’S METHOD)

Authors

  • ยุพิน กาญจนะศักดิ์ดา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย University of the Thai Chamber of Commerce.
  • บุญหญิง สมร่าง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย University of the Thai Chamber of Commerce.
  • สุณี ทวีสกุลวัชระ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย University of the Thai Chamber of Commerce.
  • ลักขณา เศาธยะนันท์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย University of the Thai Chamber of Commerce.

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาตัวแบบที่เหมาะสมและเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้น้ำมันสำเร็จรูป 2 วิธี คือ วิธีบอกซ์–เจนกินส์ และวิธีการของวินเตอร์ โดยวิธีบอกซ์-เจนกินส์มีตัวแบบที่เหมาะสม คือ ARIMA (0,1,1)(0,1,1)12 และวิธีการของวินเตอร์มีตัวแบบพยากรณ์ ณ ช่วงเวลา t+1 จากเวลาปัจจุบัน t คือ t (I) = (t+I t)t+I-m , I=1,2,…,m และ t (I) = (t+I t)t+I-km , l = (k-1)m+1, (k-1)m+2, …,km; k = 1, 2, 3,…ซึ่งค่าประมาณพารามิเตอร์ คือ t = 0.509 (Yt / t-m) + 0.491(t-1 + t-1), t = 0.001 (t -t-1) + 0.999 t-1, t = 0.129 (Yt / t) + 0.871 t-m สำหรับการตรวจสอบความแม่นยำของการพยากรณ์พิจารณาจากค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error: MAPE) และรากที่ 2 ของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย (Root Mean Square Error: RMSE) ผลการวิจัยพบว่า MAPE และ RMSE ในการพยากรณ์ล่วงหน้า 3 เดือน ให้ค่าต่ำกว่าในการพยากรณ์ 5 เดือน และเมื่อพิจารณาวิธีพยากรณ์ทั้ง 2 วิธี พบว่า วิธีการของวินเตอร์จะให้ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำกว่าวิธีบอกซ์-เจนกินส์ ในการพยากรณ์ล่วงหน้า 3 เดือน แต่สำหรับวิธีบอกซ์-เจนกินส์จะให้ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำกว่าวิธีการของวินเตอร์ ในการพยากรณ์ล่วงหน้า 5 เดือนคำสำคัญ: การพยากรณ์  วิธีบอกซ์-เจนกินส์  วิธีวินเตอร์This research aims to determine an optimum model and compares two methods for predicting the quantity of carbon dioxide from oil use including the Box-Jenkin method and the Winters method. The suitable model of Box-Jenkin method is ARIMA (0,1,1)(0,1,1)12, and in the case of the Winters method, the forecasting model for the time t+1 from time t is t (I) = (t+I t)t+I-m , I = 1,2,…,m and t (I) = (t+I t)t+I-km , l = (k-1)m+1, (k-1)m+2, …,km; k = 1, 2, 3,… with the estimated parameters t = 0.509 (Yt / t-m) + 0.491(t-1 + t-1), t = 0.001 (t -t-1) + 0.999 t-1, t = 0.129 (Yt / t) + 0.871 t-m We evaluate the correctness of the prediction using Mean Absolute Percentage Error (MAPE) and Root Mean Square Error (RMSE). Results indicate that MAPE and RMSE for the 3-month prediction are lower than those of the 5-moth prediction. The comparison of the two methods found that the Winters method produces a lower approximation error than the Box-Jenkin method in the 3-month prediction. In contrast, the Box-Jenkin method produces a lower approximation error than the Winters method in the case of 5-month prediction.Keywords: Forecasting, Box-Jenkins method, Winter’s method

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ยุพิน กาญจนะศักดิ์ดา, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย University of the Thai Chamber of Commerce.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยSchool of Science and Technology, University of the Thai Chamber of Commerce.

บุญหญิง สมร่าง, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย University of the Thai Chamber of Commerce.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยSchool of Science and Technology, University of the Thai Chamber of Commerce.

สุณี ทวีสกุลวัชระ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย University of the Thai Chamber of Commerce.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยSchool of Science and Technology, University of the Thai Chamber of Commerce.

ลักขณา เศาธยะนันท์, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย University of the Thai Chamber of Commerce.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยSchool of Science and Technology, University of the Thai Chamber of Commerce.

Downloads

Published

2020-12-31

How to Cite

กาญจนะศักดิ์ดา ย., สมร่าง บ., ทวีสกุลวัชระ ส., & เศาธยะนันท์ ล. (2020). การพยากรณ์ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้น้ำมันสำเร็จรูปโดยวิธีบอกซ์-เจนกินส์ และวิธีการของวินเตอร์ (A FORECASTING METHODS FOR CO2 EMISSION FROM USING OIL: BOX-JENKINS METHOD AND WINTER’S METHOD). Srinakharinwirot University (Journal of Science and Technology), 12(24), 76–86. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/13160