การตรวจวัดซีลีเนียม(IV) ที่จำเพาะเจาะจงในตัวอย่างผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้แคดเมียมซัลไฟด์นาโนโพรป (SPECIFIC DETECTION OF SELENIUM(IV) IN AGRICULTURAL SAMPLE BY CdS-Cys-DAB FLUORESCENT NANOPROBES)

Authors

  • จตุรงค์ จงเจริญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
  • พรพิมล ม่วงไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

Abstract

ในการวิจัยนี้มีเป้าหมายในการพัฒนานาโนโพรปฟลูออเรสเซนต์ CdS-Cys-DAB ที่มีความจำเพาะในการตรวจวัดซีลีเนียม(IV) ในตัวอย่างหัวหอม นาโนโพรปประกอบด้วยอนุภาคนาโนแคดเมี่ยมซัลไฟต์ที่เคลือบด้วยกรดอะมิโนซิสเทอีนเป็นแกน และเคลือบด้วยชั้นของ 3,3’-diaminobenzidine (DAB) ซึ่งเป็นโมเลกุลที่ทำให้เกิดฟลูออเรสเซนต์กับซีลีเนียม แสงฟลูออเรสเซนต์ที่คายออกมาจากซีลีเนียม(IV) ที่จับกับนาโนโพรปจะถูกตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 390 นาโนเมตร โดยใช้ความยาวคลื่นในการกระตุ้นที่ 280 นาโนเมตร ซึ่งเมื่อทำการศึกษาการตรวจสอบการใช้ได้ของนาโนโพรป พบว่าเมื่อนำไปทดสอบความเข้มของฟลูออเรสเซนต์ที่คายออกมากจากซีลีเนียมที่จับกับนาโนโพรปจะเป็นสัดส่วนโดยตรงแบบเชิงเส้นกับปริมาณของซีลีเนียม(IV) ในช่วงความเข้มข้น 1.00-5.00 ppm โดยมีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.9925 ค่าขีดจำกัดต่ำสุดของการตรวจวัด (Limit of Detection, LOD) และค่าขีดจำกัดต่ำสุดของการวิเคราะห์ (Limit of Quantitation, LOQ) อยู่ที่ 0.12 ppm และ 0.34 ppm ตามลำดับ จากนั้นนำนาโนโพรปไปประยุกต์ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซีลีเนียม(IV) ในตัวอย่างหัวหอม พบว่ามีปริมาณซีลีเนียม(IV) ในปริมาณ 1.42 ppm จากผลที่ได้ นาโนโพรปที่สังเคราะห์ขึ้นสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซีลีเนียม(IV) ในตัวอย่างทางการเกษตรอื่น ๆ ต่อไป คำสำคัญ: นาโนโพรป  ซีลีเนียม  หัวหอมThis research aims to develop a selective CdS-Cys-DAB fluorescent nanoprobe for selective determination of selenium(IV) in sample such as onion. The nanoprobe consists of a cysteine-capped cadmium sulfide core and a coating layer containing selenium(IV)-induced fluorescent molecules, 3,3’-diaminobenzidine (DAB). The fluorescence intensity emitted from the selenium-binded nanoprobes was measured at 390 nm with an excitation wavelength at 280 nm. Vadidation of the nanoprobe was investigated. The fluorescence intensity of nanoprobes shows linearity that proportional to selenium(IV) quantity in the range of 1.00 - 5.00 ppm with a correlation coefficient of 0.9925. The detection limit (LOD) and quantification limit (LOQ) of this nanoprobes were 0.12 and 0.34 ppm respectively. The results of the interfering study of some metal ions on the nanoprobe response showed a high selectivity of the CdS-Cys-DAB nanoprobes towards Se(IV) ions. The nanoprobe was subsequently applied to determine selenium(IV) content in onion sample. It was found that the concentration of as low as 1.42 ppm of selenium(IV) was obtained. Based on the results, the synthesized nanoprobe should be successfully applied for further analysis of selenium(IV) content in other agricultural sample Keywords: Nanoprobes, Selenium, Onions

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

จตุรงค์ จงเจริญ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒDepartment of Chemistry, Faculty of Science, Srinakharinwirot University.

พรพิมล ม่วงไทย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒDepartment of Chemistry, Faculty of Science, Srinakharinwirot University.

Downloads

Published

2020-12-31

How to Cite

จงเจริญ จ., & ม่วงไทย พ. (2020). การตรวจวัดซีลีเนียม(IV) ที่จำเพาะเจาะจงในตัวอย่างผลผลิตทางการเกษตร โดยใช้แคดเมียมซัลไฟด์นาโนโพรป (SPECIFIC DETECTION OF SELENIUM(IV) IN AGRICULTURAL SAMPLE BY CdS-Cys-DAB FLUORESCENT NANOPROBES). Srinakharinwirot University (Journal of Science and Technology), 12(24), 1–9. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/13154