การจัดทำแผนที่ผู้ใช้น้ำด้วยสมาร์ทโฟน (WATER-USER MAPPING BY SMARTPHONE)

Authors

  • ชาญวิทย์ สายหยุดทอง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
  • ณัฐวดี แย้มสาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล Khundan Prakarnchon Operation and Maintenance Project.

Abstract

กรมชลประทานต้องการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้น้ำให้มากขึ้น ทว่ายังขาดเครื่องมือที่จะทำให้เกิดความเข้าใจตรงกัน เช่น แผ่นที่ผู้ใช้น้ำ ด้วยเหตุนี้ จึงได้ทดลองใช้สมาร์ทโฟนราคาประหยัด ช่วยเก็บพิกัดทางภูมิศาสตร์ เพื่อสร้างแผนที่ผู้ใช้น้ำในรูปแบบของสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้น้ำ ข้อมูลนี้ได้จากการนำเข้าโปรแกรมสเปรดชีท (Spreadsheet) ก่อนแล้วใช้รหัสโปรแกรมภาษาไพธอน (Python) ช่วยจัดการให้อยู่ในรูปแบบ (Format) ของโปรแกรมคิวจีไอเอส (QGIS) กลุ่มไฟล์ที่สร้างขึ้นโดย QGIS สามารถแสดงผลได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนได้เป็นอย่างดี แผนที่ผู้ใช้น้ำที่สร้างขึ้นจากการเก็บพิกัดด้วยสมาร์ทโฟนมีความถูกต้องเพียงพอคำสำคัญ: แผนที่ผู้ใช้น้ำ  สมาร์ทโฟน  สารสนเทศภูมิศาสตร์  คิวจีไอเอส  ไพธอนThe Royal Irrigation Department wants to strengthen the participation of water users. However, there is a lack of tools to achieve the same understanding, such as a water user map. By this reason, cheap smartphones were used in practice to help for keeping geographic coordinates. To create a water user map in the form of geographic information (GIS), the user's personal information can be displayed. Firstly, the personal data were imported into the spreadsheet program. Then, codes in Python programming language converted the data into the format of the QGIS program. The files generated by QGIS can be displayed on both computers and smartphones. The water-user map created by the coordinates of the smartphone was sufficiently accurate.Keywords: Water-User Map, Smartphone, GIS, QGIS, Python

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ชาญวิทย์ สายหยุดทอง, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒDepartment of Civil and Environmental Engineering, Faculty of Engineering, Srinakharinwirot University.

ณัฐวดี แย้มสาย, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล Khundan Prakarnchon Operation and Maintenance Project.

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชลKhundan Prakarnchon Operation and Maintenance Project.

Downloads

Published

2019-12-27

How to Cite

สายหยุดทอง ช., & แย้มสาย ณ. (2019). การจัดทำแผนที่ผู้ใช้น้ำด้วยสมาร์ทโฟน (WATER-USER MAPPING BY SMARTPHONE). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 11(22, July-December), 35–41. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/12112