ความไม่ชอบน้ำและการยับยั้งแบคทีเรียของผ้าฝ้ายเคลือบด้วยไคโตซาน ไทเทเนียมไดออกไซด์และซิลิกา(HYDROPHOBICITY AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF COATED COTTON FABRICS WITH CHITOSAN, TiO2 AND SiO2)

Authors

  • มาหามะสูไฮมี มะแซ (Mahamasuhaimi Masae) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Rajamangala University of Technology Srivijaya.
  • พิชญา พิศสุวรรณ (Pichaya Pitsuwan) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Rajamangala University of Technology Srivijaya.
  • ทักษพร ศรีวัง (Taksaporn Sriwang) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Rajamangala University of Technology Srivijaya.
  • สิรินดา สุขวิสุทธิ์ (Sirinda Sukwisut) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Rajamangala University of Technology Srivijaya.
  • ภาณุมาศ ชูพูล (Parnumart Choopool) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University.

Abstract

การเตรียมผ้าฝ้ายเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์เจือด้วยซิลิกาและไคโตซานมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาผ้าฝ้ายให้มีความสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และสมบัติไม่ชอบน้ำเพื่อความสามารถทำความสะอาดตัวเองได้ ซึ่งผ้าฝ้ายที่มีสมบัติดังกล่าวเตรียมได้โดยการการจุ่มเคลือบสารโฟโตแคตะไลติกของไทเทเนียมไดออกไซด์เจือด้วยซิลิกาและไคโตซานที่สังเคราะห์ด้วยวิธีโซล-เจลลงบนผืนผ้า ซึ่งผ้าเคลือบสารดังกล่าวแสดงสมบัติความไม่ชอบน้ำซึ่งได้จากการทดสอบวัดมุมสัมผัสของหยดน้ำบนพื้นผิวผ้า การทดสอบสมบัติการยับยั้งแบคทีเรียโดยใช้เชื้ออิโคไล (E. coli) และสแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส (S. aureus) ภายใต้การมาตรฐานการทดสอบสิ่งทอ AATCC นอกจากนี้ผ้าฝ้ายที่เคลือบวัสดุผสมแล้วยังมีการศึกษาโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) และองค์ประกอบทางเคมีวิเคราะห์ด้วยเทคนิค FTIR ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการเคลือบผ้าฝ้ายทำให้พื้นผิวผ้ามีความไม่ชอบน้ำเพิ่มขึ้น และสามารถยับยั้งแบคทีเรียทั้ง 2 ชนิด ได้สูงถึง 100 เปอร์เซ็นต์ หลังจากผ่านไป 24 ชั่วโมงคำสำคัญ: ผ้าฝ้าย  ความไม่ชอบน้ำ  การยับยั้งแบคทีเรียCotton fibers were coated with TiO2 doped SiO2 and chitosan to explore a method and improve hydrophobicity and antibacterial activity of the cotton fabric surface for self-cleaning. Photocatalytic TiO2 doped SiO2 and chitosan composite films were prepared by sol-gel method. Cotton fabrics were coated with chitosan (CS), TiO2 (Ti) and SiO2 (Si) by dipping. The hydrophobicity of the cotton fabrics was determined in terms of the contact angles of water droplets on the coated TiO2 composite films with UV irradiation. The antibacterial activity of the cotton surfaces was evaluated against Escherichia coli (E. coli) and Streptococcus aureus (S. aureus) according to AATCC test methods. The morphology of theTiO2 films was observed by scanning electron microscopy (SEM) and the chemical composition of the prepared films was analyzed by FTIR spectrometry. The results showed that the cotton fabric surface coating can improve hydrophobicity and antibacterial activity against E. coli and S. aureus as high as 100% even after exposure 24 hours.Keywords: Cotton Fabrics, Hydrophobicity, Antibacterial Activity

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

มาหามะสูไฮมี มะแซ (Mahamasuhaimi Masae), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Rajamangala University of Technology Srivijaya.

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยDepartment of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Srivijaya.

พิชญา พิศสุวรรณ (Pichaya Pitsuwan), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Rajamangala University of Technology Srivijaya.

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยDepartment of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Srivijaya.

ทักษพร ศรีวัง (Taksaporn Sriwang), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Rajamangala University of Technology Srivijaya.

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยDepartment of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Srivijaya.

สิรินดา สุขวิสุทธิ์ (Sirinda Sukwisut), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Rajamangala University of Technology Srivijaya.

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยDepartment of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Srivijaya.

ภาณุมาศ ชูพูล (Parnumart Choopool), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Prince of Songkla University.

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Department of Mining and Materials Engineering, Faculty of Engineering, Prince of Songkla University.

Downloads

Published

2019-06-25