อินโฟกราฟิก เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗(THE INFOGRAPHIC TOPIC OF PREVENTION OF ANIMAL CRUELTY AND PROVISION OF ANIMAL WELFARE ACT, 2014)

Authors

  • ณปภัช วชิรกลิ่นขจร (Napapat Wachiraklinkhajorn) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ North Bangkok University.
  • วันธิชา นารา (Wanthicha Nara) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ North Bangkok University.
  • ศิริวรรณ โมรา (Siriwan Mora) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ North Bangkok University.

Abstract

การทำวิจัยเรื่องอินโฟกราฟิก เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษากระบวนการออกแบบและสร้างสื่ออินโฟกราฟิกที่มีความเหมาะสมต่อการนำเสนอข้อมูล 2) เพื่อพัฒนาอินโฟกราฟิก เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่ออินโฟกราฟิก เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคคลทั่วไป ที่อยู่ในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร จำนวน 50 คน ซึ่งได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินคุณภาพสื่อจากผู้เชี่ยวชาญด้านมัลติมีเดีย จำนวน 3 ท่าน ที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด 2) ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.17 อยู่ในระดับมาก จึงสรุปได้ว่าการออกแบบอินโฟกราฟิก เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ สามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้คำสำคัญ: อินโฟกราฟิก  พระราชบัญญัติ  การทารุณกรรมสัตว์The objective of this research was 1) to study the process of designing and creating infographic were suitable for presenting information; 2) to develop a publicity media about prevention of animal cruelty and provision of animal welfare act, 2014; 3) to study the satisfaction with the infographic topic of prevention of animal cruelty and provision of animal welfare act, 2014. The sample was 50 peoples from Jatujak Market using Accidental sampling.The results showed that: 1) the quality assessment result of the 3 multimedia experts towards the infographic topic of prevention of animal cruelty and provision of animal welfare act, 2014 was at 4.52 on excellent avg. and; 2) the satisfaction of the sample towards the infographic topic of prevention of animal cruelty and provision of animal welfare act, 2014 was at 4.17 level on high avg. In sum, it can be concluded that the infographic topic of prevention of animal cruelty and provision of animal welfare act, 2014 has fulfilled its objectives.Keywords: Infographic, The Act, Animal Cruelty

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ณปภัช วชิรกลิ่นขจร (Napapat Wachiraklinkhajorn), มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ North Bangkok University.

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพFaculty of Information Technology, North Bangkok University.

วันธิชา นารา (Wanthicha Nara), มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ North Bangkok University.

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพFaculty of Information Technology, North Bangkok University.

ศิริวรรณ โมรา (Siriwan Mora), มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ North Bangkok University.

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพFaculty of Information Technology, North Bangkok University.

Downloads

Published

2019-06-25