การวิเคราะห์พลวัตระบบสำหรับอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในประเทศไทย (AN ANALYSIS SYSTEM DYNAMICS FOR RENEWABLE ENERGY POWER PLANTS INDUSTRY IN THAILAND)

Authors

  • อนุรักษ์ กิตติศักดิ์สุนทร มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University.
  • ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University.
  • ชูศักดิ์ พรสิงห์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University.

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษาแบบจำลองพลวัตระบบอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในประเทศไทย ซึ่งเริ่มจากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับสถานการณ์การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในประเทศไทย หลังจากนั้นได้นำข้อมูลที่สอดคล้องมาสร้างเป็นแบบจำลองพลวัตระบบโดยโปรแกรม Vensim PLE x32 และได้ทดสอบปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการสนับสนุนการผลิตกระแสไฟฟ้านานถึง 12 ปี ผลการวิจัยพบว่า แบบจำลองจำลองพลวัตระบบอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนสามารถคำนวณผลกำไรจากการขายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในปีที่ 12 สามลำดับแรก ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์มีผลกำไรมากถึง 15,851,300.00 บาท พลังงานลม 9,636,300.00 บาท และพลังงานก๊าซชีวภาพ 2,682,550.00 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) ทำให้ทราบได้ว่ามีแนวโน้มสนับสนุนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถนำไปใช้พยากรณ์สภาวะการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนได้เป็นอย่างดีคำสำคัญ: พลวัตระบบ  พลังงานทดแทน  อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนThis research is a study of the System Dynamics on the renewable energy industry in Thailand. We began with the review of secondary data about the electricity generating situation in Thailand. After that, the System Dynamics model was constructed by using Vensim PLE x32 program. The model was tested on various factors through 12 years of electricity generating: The results showed that, the System Dynamics of the renewable energy industry can calculate the profits from the sell of electricity from renewable energy in the 12 years. The first three orders, by profit, are: Solar energy profit up to 15,851,300.00 baht, Wind energy profit up to 9,636,300.00 baht, and Biogas energy profit up to 2,682,550.00 baht. When compare the results to Alternative Energy Development Plan: AEDP (2012-2021), we found that our results correlate to the AEDP (2012-2021) plan. Additionally, the model can be used to forecast the state of the electricity generating from renewable energy very well.Keywords: System Dynamics, Renewable Energy, Renewable Energy Power Plants Industry

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

อนุรักษ์ กิตติศักดิ์สุนทร, มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University.

หน่วยวิจัยการจัดการงานวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรEngineering Management Research Unit, Department of Industrial Engineering and Management, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University.

ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์, มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University.

หน่วยวิจัยการจัดการงานวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรEngineering Management Research Unit, Department of Industrial Engineering and Management, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University.

ชูศักดิ์ พรสิงห์, มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University.

หน่วยวิจัยการจัดการงานวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรEngineering Management Research Unit, Department of Industrial Engineering and Management, Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University.

Downloads

Published

2018-12-30

How to Cite

กิตติศักดิ์สุนทร อ., ธาราเวชรักษ์ ภ., & พรสิงห์ ช. (2018). การวิเคราะห์พลวัตระบบสำหรับอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในประเทศไทย (AN ANALYSIS SYSTEM DYNAMICS FOR RENEWABLE ENERGY POWER PLANTS INDUSTRY IN THAILAND). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 10(20, July-December), 153–163. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/10875