การทดสอบซอฟต์แวร์โดยหกขั้นตอนของรูปแบบการทดสอบการยอมรับ: กรณีศึกษาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่บนการรักษาความปลอดภัยแบบไฟร์วอลล์สองชั้น

Authors

  • ศราวุธ แรมจันทร์ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ College of Innovation, Thammasat University.
  • เสฐียรพงษ์ ยอดนิล มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ North-Chiang Mai University.

Abstract

ในขณะที่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เหนือการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดนั้น ได้ก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัย หนทางในการข้ามผ่านปัญหาดังกล่าว คือ 6 ขั้นตอน ในการทดสอบการยอมรับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทคนิคด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตัวแบบที่ถูกหยิบยกขึ้นมานี้สามารถนำมาใช้ในการประเมินระดับการยอมรับด้านความปลอดภัยซึ่งสามารถใช้ในการยืนยันการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับกระบวนการรักษาความปลอดภัย ก่อนการส่งมอบโครงการด้านซอฟต์แวร์ให้แก่องค์กร รายงานวิจัยฉบับนี้ได้นำเอากรณีศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ซึ่งติดตั้งโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับประกาศผลการเรียนให้กับนักศึกษาบนการรักษาความปลอดภัยของสถาปัตยกรรมไฟร์วอล 2 ชั้น 6 ขั้นตอนในการทดสอบการยอมรับถูกนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อประเมินระดับการยอมรับในการรักษาความปลอดภัย และเป็นเครื่องมือในการคลี่คลายข้อขัดแย้งของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และนักเทคนิคด้านเครือข่าย เกี่ยวกับประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ในแง่มุมของการรักษาความปลอดภัยหลังจากถูกติดตั้งแล้ว ผลลัพธ์จากการวิจัยสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางสำหรับงานวิจัยอื่นๆ เพื่อแสวงหาหนทางในการประเมินระดับการยอมรับสำหรับการใช้งานซอฟต์แวร์ในระหว่างกระบวนการทดสอบระบบคำสำคัญ: 6 ขั้นตอนในการทดสอบการยอมรับ  การทดสอบซอฟต์แวร์  การประเมินความปลอดภัยของซอฟต์แวร์Once developer team implemented a mobile application over security protection, there is a confliction between stakeholders about security regulation. In order to overcome this problem is six stages of acceptance testing which is one part of software testing technique. This model could be useable to evaluate a security acceptance level which will be employed for confirm an acceptance among of stakeholder who concern about security process before deliver a software project to organization. This research pick up a case study of North-Chiang Mai University where implement a mobile application: school-record announcement system over firewall double layer architecture. Six stage of acceptance testing model is applied for evaluate a security acceptance level in order to relief a confliction from stakeholder including lecturer, staff, student and network technician about security efficiency once software was implemented. This analysis guide other research which find a model to confirming a user acceptance during software testing process.Keywords: Six Stages of Acceptance Testing Model, Software Testing, Software Security Evaluation

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ศราวุธ แรมจันทร์, วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ College of Innovation, Thammasat University.

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์College of Innovation, Thammasat University.

เสฐียรพงษ์ ยอดนิล, มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ North-Chiang Mai University.

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่School of Engineering and Technology, North-Chiang Mai University.

Downloads

Published

2018-12-30

How to Cite

แรมจันทร์ ศ., & ยอดนิล เ. (2018). การทดสอบซอฟต์แวร์โดยหกขั้นตอนของรูปแบบการทดสอบการยอมรับ: กรณีศึกษาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่บนการรักษาความปลอดภัยแบบไฟร์วอลล์สองชั้น. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 10(20, July-December), 129–139. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/10873