ปริมาณคาร์บอนสะสมในต้นไม้ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (CARBON STOCK OF TREES IN NAKHON SI THAMMARAT RAJABHAT UNIVERSITY)

Authors

  • วัฒนณรงค์ มากพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Nakhon Si ThammaratRajabhat University.
  • จิตติมา รับไทรทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Nakhon Si ThammaratRajabhat University.
  • สุภาวดี แซะอาหลี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Nakhon Si ThammaratRajabhat University.

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณคาร์บอนสะสมในต้นไม้ใหญ่ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชโดยมีแปลงพื้นที่ศึกษา ขนาด 50*300 เมตร จำนวน 4 แปลง เก็บข้อมูลเส้นรอบวงของต้นไม้ทุกต้นในแปลงพื้นที่ศึกษาแล้วนำมาคำนวณหามวลชีวภาพโดยใช้สมการอัลโลแมตริกและหาปริมาณการสะสมคาร์บอนโดยนำค่ามวลชีวภาพคูณด้วย Conversion Factor ซึ่งมีค่า 0.5 ผลการศึกษาพบว่า มีพรรณไม้ทั้งหมด 1,653 ต้น มากที่สุด คือ แปลงที่ 1 เท่ากับ 615 ต้นคิดเป็นร้อยละ 37.20 และน้อยที่สุด คือ แปลงที่ 2 เท่ากับ 337 ต้น คิดเป็นร้อยละ 20.38 ปริมาณคาร์บอนสะสมทั้งหมดเท่ากับ 567,919.20 กิโลกรัม หรือ 567.92 ตัน มากที่สุด คือ แปลงที่ 1 เท่ากับ 240,489.03 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 42.35 และน้อยที่สุด คือ แปลงที่ 4 เท่ากับ 45,708.33 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 8.05คำสำคัญ: ปริมาณคาร์บอนสะสม มวลชีวภาพ  การเก็บกักคาร์บอนThis study aims to assess the carbon stock of trees in Nakhon Si ThammaratRajabhat University By setting up the 50x300 m., sampling for 4 plots, and then recording the DBH (Diameter at Breast Height). The biomass was estimated using by allometric equation and carbon stock was calculated by multiplying the biomass with a 0.5 of conversion factor. As the result, the total of 1,653 trees in the study area was the highest. The first research plots were 615 trees or 37.20% and second research plots is least were 337 trees, accounting for 20.38%. Total of the carbon stock were 567,919.20 kilograms or 567.92 tons, the most is first research plots were 240,489.03 kilograms, or 42.35% and least is second research plots were 45,708.33 kilograms, or 8.05 %.Keywords: Carbon Stock, Biomass, Carbon Sequestration

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

วัฒนณรงค์ มากพันธ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Nakhon Si ThammaratRajabhat University.

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชProgram in Environmental Science, Faculty of Science and Technology, Nakhon Si ThammaratRajabhat University.

จิตติมา รับไทรทอง, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Nakhon Si ThammaratRajabhat University.

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชProgram in Environmental Science, Faculty of Science and Technology, Nakhon Si ThammaratRajabhat University.

สุภาวดี แซะอาหลี, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Nakhon Si ThammaratRajabhat University.

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชProgram in Environmental Science, Faculty of Science and Technology, Nakhon Si ThammaratRajabhat University.

Downloads

Published

2018-12-30

How to Cite

มากพันธ์ ว., รับไทรทอง จ., & แซะอาหลี ส. (2018). ปริมาณคาร์บอนสะสมในต้นไม้ บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (CARBON STOCK OF TREES IN NAKHON SI THAMMARAT RAJABHAT UNIVERSITY). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 10(20, July-December), 119–128. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/10872