การศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้างร่างกายและโครงสร้างกะโหลกศีรษะและใบหน้า (THE RELATIONSHIP BETWEEN BODY STRUCTURE AND FACIAL STRUCTURE)

Authors

  • พรสวรรค์ ธนธรวงศ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
  • พลพิทยา วรชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

Abstract

การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน มีส่วนช่วยในด้านการแก้ไขปัญหาโครงสร้างกะโหลกศีรษะและใบหน้าโดยแก้ไขความผิดปกติของเนื้อเยื่อแข็ง โดยหลังการรักษามักพบว่าการเรียงตัวของฟันที่ดีหลังจากจัดฟันแล้วกลับสู่สภาพเดิม ซึ่งจากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่า ผู้ที่มีความผิดปกติของโครงสร้างกะโหลกศีรษะและใบหน้ามักจะมีความผิดปกติของโครงสร้างร่างกายเช่นกัน ดังนั้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะในส่วนของโครงสร้างกะโหลกศีรษะและใบหน้าเท่านั้น แต่มิได้มีการแก้ไขปัญหาที่โครงสร้างส่วนอื่นของร่างกาย จึงอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้กลับสู่สภาพเดิมเกิดขึ้น วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้างร่างกายซึ่งสามารถตรวจได้ทางคลินิกกับโครงสร้างกะโหลกศีรษะและใบหน้าวัสดุและวิธีการ: ผู้เข้าร่วมวิจัย 34 คน ที่ไม่เคยได้รับอุบัติเหตุ หรือได้รับการรักษาใดๆ เกี่ยวกับระบบโครงสร้างร่างกาย และไม่เคยได้รับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ถูกถ่ายภาพของใบหน้าด้วยกล้องแคนนอน (450D) พร้อมไมโครเลนส์ในตำแหน่งที่กำหนดไว้ และนำมาวัดค่าด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปออโตแคด สำหรับแมค 2012 ความสมมาตรของโครงสร้างกะโหลกศีรษะและใบหน้าประเมินโดยค่าระยะเบนของคางเปรียบเทียบกับเส้นกึ่งกลางของใบหน้า (มม) และค่ามุมระหว่างเส้นสมมติที่ลากผ่านรูม่านตาข้างซ้าย-ขวา และระนาบแนวกัดด้วยไม้บรรทัด (องศา) ส่วนการวัดความสมดุลของการทรงท่าด้วยชุดอุปกรณ์ตรวจวัดแรงกดฝ่าเท้า ใช้ค่าจุดศูนย์กลางแรงดัน โดยผู้ร่วมวิจัยยืนในท่าที่กำหนดเป็นเวลา 30 วินาทีในแต่ละครั้งการทดสอบ ทำการทดสอบ 2 ครั้ง การวัดความสมมาตรของโครงสร้างร่างกายจากส่วนของกระดูกสันหลัง ใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวัดโครงสร้างของกระดูกสันหลัง โดยวัดกระดูกสันหลังที่ระดับอก และระดับเอว นำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นผลการศึกษา: ค่าความสมมาตรของกระดูกสันหลังส่วนเอว แปรผันตรงกับค่าระยะเบนของคางเปรียบเทียบกับเส้นกึ่งกลางของใบหน้า และค่ามุมระหว่างเส้นสมมติที่ลากผ่านรูม่านตาข้างซ้าย-ขวาและระนาบแนวกัดด้วยไม้บรรทัดสรุป: การศึกษาครั้งนี้ พบว่าโครงสร้างของร่างกายมีความสัมพันธ์กับลักษณะโครงสร้างกะโหลกศีรษะและใบหน้า ดังนั้นวิธีพื้นฐานสำหรับการประเมินโครงสร้างร่างกายด้วยการทดสอบการดัดโค้งไปข้างหน้า สามารถนำมาใช้ตรวจเพื่อคัดกรองผู้ป่วยก่อนให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันที่มีลักษณะของการสบฟันที่ผิดปกติมากชัดเจนในเบื้องต้นได้คำสำคัญ: การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน  โครงสร้างกะโหลกศีรษะและใบหน้า  โครงสร้างร่างกาย  ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดแรงกดฝ่าเท้าIntroduction: At present, orthodontic treatment is able to improve the facial profile by correcting the abnormality of the hard tissue. But it was found that the most common problem after the treatment is the relapse of dental misalignment. It has been claimed that people who have abnormality in facial structure will have abnormality in the body structure as well. So correcting only the facial structure cannot maintain the condition and it may contribute to the relapse. So this study found out about the correlation between the body structure examined by clinical examination and craniofacial structure.Material and Method: 34 healthy subjects, who never experienced orthodontic treatment, body structure alteration procedure or had serious accident which affected the body structure, were captured their facial photographs by Canon 450D with Micro Lens in the position and analyzed with AutoCAD for Mac 2012 program. The facial structures were evaluated by measuring the deviation of menton from facial midline and the angle between interpupillary line and tongue blade which resemble the occlusal plane. Forceplate were selected to examine the body balance and the result of the center of pressure was shown. Subjects were asked to stay still on forceplate in the position for 30 seconds each time, twice. Scoliometer was used to analyze the body structure by measuring at thoracic and lumbar spine levels as per the standard instruction of the device. Data from each subject was analyzed by Linear Regression.Result: The symmetry of lumbar spine structure is significantly directly related to the deviation of menton from facial midline and to the angle between interpupillary line and occlusal plan (p-value =.05).Conclusion: The result from this study shows that the body posture and craniofacial structure is correlated. So the basic method for body posture evaluation by forward bend test can be used to screen the malocclusion patient before orthodontic treatment.Keywords: Orthodontic Treatment, Craniofacial Structure, Body Structure, Forceplate

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

พรสวรรค์ ธนธรวงศ์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒDepartment of General Dentistry, Faculty of Dentistry, Srinakharinwirot University.

พลพิทยา วรชาติ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒDepartment of Pedodontics and Preventive Dentistry, Faculty of Dentistry, Srinakharinwirot University.

Downloads

Published

2018-12-30

How to Cite

ธนธรวงศ์ พ., & วรชาติ พ. (2018). การศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้างร่างกายและโครงสร้างกะโหลกศีรษะและใบหน้า (THE RELATIONSHIP BETWEEN BODY STRUCTURE AND FACIAL STRUCTURE). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 10(20, July-December), 89–105. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/10870