การสร้างแผนที่น้ำท่วมถึงของแม่น้ำนครนายกด้วยฟรีแวร์และข้อมูลเปิด (CREATING FLOOD INUNDATION MAPS OF NAKHON NAYOK RIVER BY FREEWARE AND OPEN DATA)

Authors

  • ชาญวิทย์ สายหยุดทอง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

Abstract

ปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดนครนายกโดยแม่น้ำนครนายกมักเกิดขึ้นบ่อยในเขตอำเภอองครักษ์ โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลบางลูกเสือ สำหรับปัญหานี้ท้องถิ่นยังขาดแผนที่ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการทำนายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเรียกว่าแผนที่น้ำท่วมถึง การศึกษานี้จึงใช้ฟรีแวร์ ชื่อ Hec-Ras และข้อมูลเปิด สร้างแผนที่น้ำท่วมถึงขึ้นมา มีทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เนื่องจากข้อมูลเปิดของพื้นที่ยังมีไม่เพียงพอ จึงยังไม่ได้ทำการปรับเทียบ ทว่าในอนาคตเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม ก็จะสามารถพัฒนาแผนที่ให้สมบูรณ์ขึ้นได้ในแต่ละปี คำสำคัญ: แผนที่น้ำท่วมถึง  บางลูกเสือ  แม่น้ำนครนายก  Hec-Ras Flooding problems of Nakhon Nayok Province by Nakhon Nayok River often happen in Ongkharak district, especially on the area of Bang Luk Suea sub-district. For these problems, each local administration has not any maps to use as a tool for predicting where the inundation will take place, which is called as “flood inundation maps”. This study used freeware named Hec-Ras and open data to create flood inundation maps. It provides both pictures and animations. Because the local area data have not been enough, these developing maps were not calibrated yet. But in the future when such an amount of data increases, the maps will be more completed year by year. Keywords: Flood Inundation Map, Bang Luk Suea, Nakhon Nayok River, Hec-Ras

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ชาญวิทย์ สายหยุดทอง, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒDepartment of Civil and Environmental Engineering, Faculty of Engineering, Srinakharinwirot University.

Downloads

Published

2018-12-30

How to Cite

สายหยุดทอง ช. (2018). การสร้างแผนที่น้ำท่วมถึงของแม่น้ำนครนายกด้วยฟรีแวร์และข้อมูลเปิด (CREATING FLOOD INUNDATION MAPS OF NAKHON NAYOK RIVER BY FREEWARE AND OPEN DATA). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 10(20, July-December), 25–33. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/10865