การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการแยกตัวประกอบของชุดข้อมูลที่มีเลขประจำหลักเดียวกัน ตั้งแต่ 2 – 20 หลักด้วย Pollard’s rho Algorithm และ Fermat’s Factorization Method

Authors

  • จีรศักดิ์ พุ่มเจริญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.
  • ลักษนันท์ พลอยวัฒนาวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.

Abstract

งานวิจัยนี้ได้นำเสนอการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการแยกตัวประกอบ เป็นการวิจัยเชิงทดลองด้วยวิธี Pollard's rho Algorithm และ Fermat's Factorization Method ทั้งสองอัลกอริทึมนั้นเป็นอัลกอริทึมที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน หากเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการแยกตัวประกอบของตัวเลขทั่วไปแล้วนั้นทั้ง 2 อัลกอริทึม มีประสิทธิภาพในการทำงานแตกต่างกัน โดยทดลองด้วยชุดข้อมูลที่มีค่าข้อมูลเลขประจำหลักเดียวกันทั้งหมด ดังนั้นจึงนำอัลกอริทึมแยกตัวประกอบทั้ง 2 แบบ โดยใช้ชุดข้อมูลตัวเลขทั้งสิ้น 171 ชุด ซึ่งประกอบไปด้วยตัวเลขตั้งแต่ 2 หลัก จนถึง 20 หลัก โดยมีเลขประจำหลักเดียวกัน เริ่มตั้งแต่ 1-9 และเปรียบเทียบว่าทั้งสองอัลกอริทึมนั้นให้ผลลัพธ์ของเวลาและประสิทธิภาพในการแยกตัวประกอบจากชุดข้อมูลแต่ละชุด โดยการแยกตัวประกอบของชุดข้อมูลที่มีเลขประจำหลักเดียวกันทั้งหมด พบว่า การแยกตัวประกอบวิธี Pollard's rho Algorithm มีประสิทธิภาพด้านความเร็วในการแยกตัวประกอบดีกว่าวิธี Fermat's Factorization Methodคำสำคัญ: การแยกตัวประกอบ  อัลกอริทึมพอลลาร์ด โร  อัลกอริทึมทฤษฏีแฟร์มาต์This research showed the factorization to compare the results of the algorithm used to factorization. Experimental research using Pollard's rho algorithm and Fermat's factorization method, both algorithms are currently popular algorithms. Comparing the efficiency of factorization of common numbers, the two algorithms are not very different in their efficiency. Therefore, the two factorial algorithms are used, using 171 numerical data sets, consisting of 2 - 20 digits, with the same numerals from 1 to 9, and comparing the two algorithms. Comparing these two algorithms gives the results of the time and efficiency of the factorization from each set. The results show that the Pollard's rho algorithm is more efficient and faster than the Fermat's factorization method.Keywords: Factorization, Pollard's rho Algorithm, Fermat's Factorization Method

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

จีรศักดิ์ พุ่มเจริญ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิDepartment of Information Technology, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.

ลักษนันท์ พลอยวัฒนาวงศ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิDepartment of Information Technology, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.

Downloads

Published

2018-12-30

How to Cite

พุ่มเจริญ จ., & พลอยวัฒนาวงศ์ ล. (2018). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการแยกตัวประกอบของชุดข้อมูลที่มีเลขประจำหลักเดียวกัน ตั้งแต่ 2 – 20 หลักด้วย Pollard’s rho Algorithm และ Fermat’s Factorization Method. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 10(20, July-December), 13–24. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/10864