การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนแบบธรรมชาติของกล้วยหอมและเผือกสีม่วงอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (ESTIMATION OF NATURAL CONVECTIVE HEAT TRANSFER COEFFICIENT OF DRIED BANANA AND TARO BY SOLAR DRYING)

Authors

  • จักราวุฒิ เตโช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Nakhon Sawan Rajabhat University.
  • อีลีหย๊ะ สนิโซ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Yala Rajabhat University.

Abstract

การวิจัยนี้เป็นการทดลองเพื่อประมาณค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนแบบธรรมชาติของการทำแห้งกล้วยหอม (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 cm ยาว 10.4 cm) และเผือกสีม่วง (หนา 0.5 cm กว้าง 4.7 cm ยาว 7.8 cm) โดยอาศัยความสัมพันธ์ของสมการ Nu = hCX/K = N(Ra)n เมื่อค่าคงที่ N และ n หาได้จากการวิเคราะห์สมการการถดถอยเชิงเส้น จากการทดลองพบว่า กล้วยหอมและเผือกสีม่วงมีค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนแบบธรรมชาติ เฉลี่ยเท่ากับ 3.463 และ 3.559 W/m2 oCตามลำดับ โดยที่ N สำหรับกล้วยหอมและเผือกสีม่วงมีค่าเท่ากับ 1.000 และ 1.000 ส่วน n สำหรับกล้วยหอมและเผือกสีม่วงมีค่าเท่ากับ 0.253 และ 0.274 ตามลำดับ ที่ค่า Pr เท่ากับ 0.697 และ 6.227 107 < Gr < 6.139 108คำสำคัญ: สัมประสิทธิ์การพาความร้อนแบบธรรมชาติ  ผลผลิตทางการเกษตร  การทำแห้งThis research was an attempt to estimate the natural convective heat transfer coefficient of Cavendish Banana (diameter of 2.5 cm, lengh of 10.4 cm) and Taro (depth of 0.5 cm, with of 4.7 cm, Lengh of 7.8 cm) in open sun drying conditions. The convective heat transfer coefficient was determined by Nu = hCX/K = N (Ra)n equation. Values of the constant, N and n were obtained by linear regression analysis. The results showed that the natural convective heat transfer coefficients of Cavendish Banana and Taro was 3.463 and 3.559 W/m2 oC, when N for Cavendish Banana and Taro were found to be 1.000 and 1.000, respectively, while n were found to be 0.253 and 0.274, for Cavendish Banana and Taro, respectively, at Pr = 0.697 and 6.227 107 < Gr < 6.139 108.Keywords: Convective Heat Transfer Coefficient, Agricultural Product, Dehydration, Mitra Tani

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

จักราวุฒิ เตโช, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Nakhon Sawan Rajabhat University.

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์Major of Energy Engineering, Division of Industrial Technology, Faculty of Agricultural Technology and Industrial Technology, Nakhon Sawan Rajabhat University.

อีลีหย๊ะ สนิโซ, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Yala Rajabhat University.

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาMajor of Physics, Faculty of Science Technology and Agriculture, Yala Rajabhat University.

Downloads

Published

2018-12-30

How to Cite

เตโช จ., & สนิโซ อ. (2018). การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนแบบธรรมชาติของกล้วยหอมและเผือกสีม่วงอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (ESTIMATION OF NATURAL CONVECTIVE HEAT TRANSFER COEFFICIENT OF DRIED BANANA AND TARO BY SOLAR DRYING). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 10(20, July-December), 1–12. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/10863