เซนเซอร์ที่เปลี่ยนสีได้จากอนุพันธ์ไนโตรคาร์บาโซลสำหรับตรวจวัดไอออนลบ (COLORIMETRIC SENSOR FROM NITROCARBAZOLE DERIVATIVES FOR ANION DETERMINATION)

Authors

  • อัญชลี สิริกุลขจร มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University.
  • จิรเมธ ค้ำชู มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University.
  • ทวีศักดิ์ กุลชาติชัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก Phitsanulok Pittayakom School, Phitsanulok.

Abstract

อนุพันธ์ของคาร์บาโซลสองชนิด คือ โมโนไนโตรคาร์บาโซล (MNC) และไดไนโตรคาร์บาโซล (DNC) ถูกนำมาศึกษาความสามารถในการเป็นเซนเซอร์ที่เปลี่ยนสีได้ (Colorimetric Sensor) สำหรับการตรวจวัดไอออนลบชนิดต่างๆ (CN-, F-, AcO-, H2PO4-, BzO-, NO3-, HSO4-, Cl-, ClO4-, Br- และ I-) ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเติมไอออนลบที่มีความเป็นเบสสูง (CN-, F-, AcO-, H2PO4-, BzO-) ลงในสารละลายของ MNC และ DNC ใน DMSO จะทำให้เกิดการเปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีแดง เมื่อเปลี่ยนชนิดตัวทำละลายอินทรีย์ (DMSO, DMF, acetone, MeCN, DCM และ MeOH) พบว่าตัวทำละลายที่มีขั้วต่ำคือ DCM และตัวทำละลายที่มีขั้วสูงคือ MeOH จะทำให้เกิดความจำเพาะในการเปลี่ยนสีกับ CN- ของเซนเซอร์ MNC และ DNC ตามลำดับ การเปลี่ยนแปลงสีของเซนเซอร์ทั้งสองชนิดเกิดจากการที่ไอออนลบดึงโปรตอนที่ตำแหน่ง NH-คาร์บาโซล ทำให้เซนเซอร์อยู่ในรูป Deprotonated Form ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้องกับสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของ MNC และ DNC ที่เกิด lmax ใหม่ที่ประมาณ 500 nm ภายหลังการเติมไอออนลบ ผลจากการศึกษาความเข้มข้นต่ำสุดของไอออนลบที่สามารถตรวจวัดได้ด้วยเทคนิคยูวี-วิสิเบิลของ MNC และ DNC ในระบบตัวทำละลาย DMSO พบว่า CN- เป็นไอออนลบที่ให้ขีดจำกัดต่ำที่สุด โดยสามารถตรวจวัดได้ที่ความเข้มข้นเท่ากับ 3.0x10-5 M และ 2.0x10-6 M สำหรับ MNC และ DNC ตามลำดับคำสำคัญ: ไนโตรคาร์บาโซล  เซนเซอร์สำหรับไอออนลบ  เซนเซอร์ที่เปลี่ยนสีได้Two nitrocarbazole derivatives, mononitrocarbazole (MNC) and dinitrocarbazole (DNC), were investigated for their ability as a colorimetric sensor for anion recognition. Results from the study with eleven anions (CN-, F-, AcO-, H2PO4-, BzO-, NO3-, HSO4-, Cl-, ClO4-, Br- and I-) revealed that the color of MNC and DNC solution in DMSO was changed from pale yellow to red after adding strong base anions (CN-, F-, AcO-, H2PO4-, BzO-). A study of solvent media showed that the selectivity for CN- detection was obtained when using DCM as a solvent for MNC and MeOH as a solvent for DNC. A deprotonation of NH – carbazole by anions to generate deprotonated form caused the color change and an appearance of a new lmax at 500 nm in UV-Vis spectrum of the sensor. A determination of detection limit for anion sensing using UV-Vis was studied in DMSO and found that the lowest concentration was obtained from the detection of CN-. MNC and DNC could detect CN- at the detection limit of 3.0x10-5 M and 2.0x10-6 M, respectively.Keywords: Nitrocarbazole, Anion Sensor, Colorimetric Sensor

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

อัญชลี สิริกุลขจร, มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University.

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรDepartment of Chemistry, Faculty of Science, Naresuan University.

จิรเมธ ค้ำชู, มหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University.

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรDepartment of Chemistry, Faculty of Science, Naresuan University.

ทวีศักดิ์ กุลชาติชัย, โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก Phitsanulok Pittayakom School, Phitsanulok.

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลกPhitsanulok Pittayakom School, Phitsanulok.

Downloads

Published

2018-08-20

How to Cite

สิริกุลขจร อ., ค้ำชู จ., & กุลชาติชัย ท. (2018). เซนเซอร์ที่เปลี่ยนสีได้จากอนุพันธ์ไนโตรคาร์บาโซลสำหรับตรวจวัดไอออนลบ (COLORIMETRIC SENSOR FROM NITROCARBAZOLE DERIVATIVES FOR ANION DETERMINATION). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 10(19, January-June), 170–185. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/10506