เครื่องดำนาขนาดเล็กแบบเดินตามสำหรับปักดำต้นกล้าข้าวแบบล้างรากในการปลูกข้าวนาน้ำฝน (SMALL WALKING TYPE RICE TRANSPLANTER WITH ROOT-WASHED SEEDLING FOR RAINED RICE)

Authors

  • สมพร หงษ์กง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตสกลนคร) Rajamangala University of Technology Isan, Sakonnakhon Campus.
  • วัชรายุทธ ลำดวน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตสกลนคร) Rajamangala University of Technology Isan, Sakonnakhon Campus.

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและทดสอบเครื่องดำนาขนาดเล็ก สำหรับปักดำต้นกล้าข้าวแบบล้างรากครั้งละ 2 แถว โดยมีระยะห่างระหว่างแถวและกอเท่ากับ 30 และ 25 เซนติเมตร ตามลำดับ การทดสอบเครื่องดำนาจะเตรียมแปลงให้มีสภาพที่เหมือนกันมีขนาดแปลงละ 400 ตารางเมตร ใช้ต้นกล้าข้าวพันธุ์ กข 6 ที่มีอายุของต้นกล้าต่างกัน 3 ระดับ คือ 25, 30 และ 35 วัน และใช้ความเร็วของกลไกในการปักดำ 30, 45 และ 60 รอบต่อนาที บันทึกผลการทดสอบการปักดำ ได้แก่ ความลึกในการปักดำ จำนวนต้นกล้าในแต่ละกอ การลื่นไถล จำนวนกอที่ผิดพลาดในการปักดำ อัตราการทำงาน ประสิทธิภาพในการทำงานเชิงพื้นที่ และการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ผลพบว่าความลึกในการปักดำอยู่ในช่วง 4-5 เซนติเมตร โดยมีต้นกล้า 3 ต้นต่อกอ การลื่นไถลร้อยละ 4.62-7.31 มีความผิดพลาดในการปักดำร้อยละ 4.40-5.23 การปักดำที่ใช้ต้นกล้าอายุ 30 วัน จะมีความเหมาะสมสำหรับการปักดำด้วยเครื่องดำนานี้ โดยที่ความเร็วรอบของแขนปักดำ 30 รอบต่อนาที จะมีความผิดพลาดในการปักดำต่ำที่สุด ความสามารถในการทำงานสามารถปักดำได้ 2.34 ไร่ต่อวัน และใช้เชื้อเพลิง 2.85-3.12 ลิตรต่อไร่ เมื่อเปรียบเทียบการปักดำด้วยแรงงานคน เครื่องจะสามารถปักดำได้เร็วกว่า 8 เท่า ซึ่งให้ผลผลิตที่ไม่แตกต่างกันแต่ใช้ต้นทุนที่น้อยกว่าและประหยัดต้นทุนได้ 954 บาทต่อไร่คำสำคัญ: เครื่องดำนา  ต้นกล้าแบบล้างราก  นาน้ำฝนThis study aims to fabrication and testing a small rice transplanter with 2 row for root-washed seedling. The space between rice rows and hills are 30 and 25 cm, respectively. The experiment of the small rice transplanter process is performed as follows; preparing the rice field with 400 m2. Then preparing the seedling of rice-RD6 aged 25, 30, and 35 days. The speed of planting is 30, 45, and 60 rpm respectively. The planting experiment is recorded according to the depth, number of seedlings in each hill, slipping, missing hills planting, working rate, field efficacy, and fuel consumption. The result has shown that the transplanting depth about 5 cm by planted 3 seedling/hill, slipping were 4.62-7.31%, missing hills planting was 4.40-5.23 %. The 30 day of seedling aged is suitable for the small rice transplanter. The 30 rpm of transplanting speed is the lowest rate in missing rice planting in each hill. The working rate is 2.34 Rai/day. The fuel consumption rate were 2.85-3.12 L/rai. To compare with the manual, the small rice transplanter is able to plant 8 times faster than human workforce. In addition the yield received has no difference but the cost is less than the man labor performance, which the cost saving is about 954 Baht/rai.Keywords: Rice Transplanter, Root-Washed Seedling, Rained Rice

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

สมพร หงษ์กง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตสกลนคร) Rajamangala University of Technology Isan, Sakonnakhon Campus.

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จังหวัดสกลนครMechanical Engineering, Faculty of Industrial and Technology, Rajamangala University of Technology Isan Sakonnakhon Campus, Sakonnakhon.

วัชรายุทธ ลำดวน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตสกลนคร) Rajamangala University of Technology Isan, Sakonnakhon Campus.

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จังหวัดสกลนครMechanical Engineering, Faculty of Industrial and Technology, Rajamangala University of Technology Isan Sakonnakhon Campus, Sakonnakhon.

Downloads

Published

2018-08-20

How to Cite

หงษ์กง ส., & ลำดวน ว. (2018). เครื่องดำนาขนาดเล็กแบบเดินตามสำหรับปักดำต้นกล้าข้าวแบบล้างรากในการปลูกข้าวนาน้ำฝน (SMALL WALKING TYPE RICE TRANSPLANTER WITH ROOT-WASHED SEEDLING FOR RAINED RICE). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 10(19, January-June), 144–156. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/10504