ปริมาณที่เหมาะสมของการใช้คอนกรีตเก่าบดละเอียดที่มีขนาดอนุภาคแตกต่างกันสำหรับกำลังอัดสูงสุดของมอร์ตาร์ในงานปูนฉาบ (OPTIMUM USAGE OF RECYCLE CONCRETE WITH DIFFERENT PARTICLE SIZE FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF MORTAR PLASTERING)

Authors

  • สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Nakhon Ratchasima Rajabhat University.
  • อาภา สธนเสาวภาคย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Nakhon Ratchasima Rajabhat University.

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการหาปริมาณที่เหมาะสมของการใช้คอนกรีตเก่าบดละเอียดที่มีขนาดอนุภาคแตกต่างกันแทนที่ทราย สำหรับกำลังอัดสูงสุดของมอร์ตาร์ปูนฉาบที่อายุ 7, 14 และ 28 วัน โดยควบคุมอัตราร้อยละค่าการไหลแผ่เท่ากับ 110±5 โดยใช้คอนกรีตเก่าจากเศษเสาเข็มเจาะกำลังอัด 240 กก./ซม.2 ปรับปรุงคุณภาพด้วยการบดละเอียดให้มีขนาดอนุภาคเท่ากับ 0.149-1.190 มม. สำหรับแทนที่ทรายในอัตราส่วนร้อยละ 0-30 โดยน้ำหนักจากการศึกษาพบว่า ขนาดอนุภาคเฉลี่ยของคอนกรีตเก่าที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้กำลังอัดของมอร์ตาร์ปูนฉาบลดลง โดยที่อายุ 7, 14 และ 28 วัน มอร์ตาร์ปูนฉาบมีกำลังอัดสูงสุดเมื่อแทนที่ทรายด้วยคอนกรีตเก่าบดละเอียดที่มีขนาดเล็กอนุภาคเฉลี่ยในช่วง 0.149-0.297 มม. และสามารถพัฒนากำลังอัดได้สูงสุดเท่ากับ 109.1 กก./ซม.2 135.9 กก./ซม.2 และ 139.1 กก./ซม.2 และมีปริมาณการแทนที่ที่เหมาะสมของอนุภาคขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่เท่ากับร้อยละ 28 30 และ 30 ตามลำดับคำสำคัญ: ปริมาณที่เหมาะสม  คอนกรีตเก่า  ขนาดอนุภาค  กำลังอัด  ปูนฉาบThis research aims to determine the optimum usage of finely crushed recycle concrete with different median particle sizes for replacing sand for the maximum compressive strength of mortar plastering at 7, 14 and 28 days. Control of percent slump flow at 110±5. The scrap bored piled, design compressive strength of 240 kg/cm2. for converged  recycle concrete with the median particle sizes of 0.149-1.190 mm. were used to replace sand at the rate of 0-30% by weight.The results revealed that increasing of median particlesize offinely crushed recycle concrete caused to the decreasing of compressive strength. The mortar plastering had the maximum compressive strength for sand has been replaced with finely crushed recycle concrete small particle sizes of 0.149-0.297 mm. Andit can be developed to the maximum compressive strength of 109.06 kg/cm2.135.86 kg/cm2. and 139.15 kg/cm2. The optimum usage of finely crushed recycle concrete as 28%, 30% and 30% for the particle size of small, medium and large respectively.Keywords: Optimum Usage, Finely Crushed Recycle Concrete, Particle Size, Compressive Strength, Mortar Plastering

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Nakhon Ratchasima Rajabhat University.

สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาDepartment of Construction Technology, Faculty of Industrial Technology, Nakhon Ratchasima Rajabhat University.

อาภา สธนเสาวภาคย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Nakhon Ratchasima Rajabhat University.

สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาDepartment of Construction Technology, Faculty of Industrial Technology, Nakhon Ratchasima Rajabhat University.

Downloads

Published

2018-08-20

How to Cite

วงศ์สง่า ส., & สธนเสาวภาคย์ อ. (2018). ปริมาณที่เหมาะสมของการใช้คอนกรีตเก่าบดละเอียดที่มีขนาดอนุภาคแตกต่างกันสำหรับกำลังอัดสูงสุดของมอร์ตาร์ในงานปูนฉาบ (OPTIMUM USAGE OF RECYCLE CONCRETE WITH DIFFERENT PARTICLE SIZE FOR COMPRESSIVE STRENGTH OF MORTAR PLASTERING). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 10(19, January-June), 136–143. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/10503