ผลการใช้ชุดการสอน โดยใช้โปรแกรม GSP ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เมื่อปรับอิทธิพลของสมรรถภาพทางสมองด้านมิติสัมพันธ์

เยาวภา ผูกสมัคร, เสกสรรค์ ทองคำบรรจง, วัญญา วิศาลาภรณ์

Abstract


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 3 ข้อคือ 1.เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP (The Geometer’s Sketchpad: GSP) 2.เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ระหว่างกลุ่มที่สอนด้วยชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP กับกลุ่มที่สอนแบบปกติ  และ3.เปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มที่สอนด้วยชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP  โดยการเปรียบเทียบก่อนและหลังการสอน ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลอง Nonrandomized pretest posttest control group design  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จำนวน 2 ห้องเรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง1 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 45 คน สอนด้วยชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP  และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียนนักเรียนจำนวน 45 คน  โดยสอนแบบปกติ เครื่องมือทดลองที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1.ชุดการสอนโปรแกรม GSP        2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต  3.แบบทดสอบวัดสมรรถภาพทางสมองด้านมิติสัมพันธ์ และ 4.แบบสอบถามวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย   การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance: ANCOVA) และ t-test Dependent  ผลการทดลองพบว่า 1.) ชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75 / 75  2.) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนจำนวน 2  กลุ่ม กลุ่มที่สอนด้วยชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่สอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อปรับอิทธิพลของสมรรถภาพทางสมองด้านมิติสัมพันธ์ (= 24.44,  = 21.36,  F = 815)              3.) ผลการเปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มที่สอนด้วยชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP  ระหว่างก่อนการสอนและหลังการสอน ผลปรากฏว่านักเรียนมีคะแนนเจตคติเฉลี่ยหลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอน   อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t=6.632)

คำสำคัญ :  ชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์

 

Abstract

The purposes of this research were 1. To build and find the efficiency  of instructional package using the Geometer’s Sketchpad. 2. To compare the achievement of secondary school 8th grade students on Geometric Transformation topic between students who were used the instructional package on Geometer’s Sketchpad program and students who were taught normally (without using Geometer’s Sketchpad program) and 3. To compare the attitude towards mathematics of the students, who studied by instructional package using the Geometer’s Sketchpad. The experiment was conducted by Nonrandomized control group pretest posttest design. The samples in the study consisted of 2 classes of secondary school 8th grade students at SamutsakornWittayalai School. One class was assigned as the experimental group, taught by instructional package used the Geometer’s Sketchpad of 45 students. Another class were 45 students which a control group was taught normally. The experimental tools in this research were, 1. Instructional package using the Geometer’s Sketchpad. 2. The achievements on learning mathematics in Geometric Transformation. 3. The mental of spatial test and 4. The attitude towards mathematics. The statistical tools that were used to analyze the data were E1/E2, mean, analysis of covariance and  t - test dependence. The results of this experiment  were as follows:  1. )The Instructional package using the Geometer’s Sketchpad possessed the efficiency of 75/75 criteria.  2.) The achievements of the students on Geometric Transformation of secondary school grade 8 students between two groups found that, the first group that was taught by the instructional package using the Geometer’s Sketchpad had higher achievement than the second group that was taught normally at .01 significance level, when mental ability of spatial was controlled (= 24.44,  = 21.36,  F = 21.815).  3.)The comparative on attitude of secondary school grade 8th students towards mathematics subject  taught by instructional package using the Geometer’s Sketchpad between before and after teaching. The result found that the students had higher attitude after taught than before which statistically significant at .01 level (t=6.632).

Keyword: The Instructional package using the Geometer’s Sketchpad, The achievements,  The attitude towards mathematics


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.