การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางคุณภาพสำหรับกระบวนการผลิตอิฐ

วิรัลพัชร พรหมจรรย์, ยุติ ฉัตรวรานนท์, นฐิตา หวังโซ๊ะ, ภุชงค์ จันทร์จิระ

Abstract


บทคัดย่อ

ของเสียเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตอิฐ มักเกิดในกระบวนการปั้นอัดก้อน กระบวนการผึ่งตาก และกระบวนการเผา การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อลดของเสียและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ได้กำไรสูงสุด ซึ่งผู้วิจัยได้พิจารณาตามหลักการทาง 7 คิวซี ทูลล์ โดยขั้นตอนการศึกษาได้เลือกเครื่องมือคุณภาพมาใช้ 3 ชนิด อันได้แก่ 1) ใบตรวจสอบ 2) แผนภูมิพาเรโต 3) แผนผังแสดงเหตุและผล เริ่มจากการค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยใบตรวจสอบเพื่อรวบรวมข้อมูลของเสียก่อนการปรับปรุงในกระบวนการปั้นอัดก้อนอิฐ กระบวนการผึ่งตาก และกระบวนการเผา จากนั้นใช้แผนภูมิพาเรโตเพื่อให้ทราบปัญหาของเสียที่เกิดมากที่สุด คือ เกิดรอยแตกร้าวในการเผา แล้วจึงใช้แผนผังแสดงเหตุและผลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่พบพร้อมเสนอแนวทางการแก้ไข โดยผลการศึกษาพบว่า การประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพทั้ง 3 ชนิด สามารถลดของเสีย จากร้อยละ 22.79 เป็นร้อยละ 18.22

คำสำคัญ : เครื่องมือทางคุณภาพ การลดของเสีย การปรับปรุงกระบวนการผลิต


AN APPLICATION OF QUALITY CONTROLTOOL FOR BRICK PRODUCTION PROCESS

 

Wirunpuch Prommachan, Yutti Chatwaranon, Natita Wangsoh, Puuchong Chanjira

 

Abstract

The waste in brick production process also occur in molding, drying and firing process. This study aims to apply the quality control tool for brick production to reduce waste and improve the efficiency production which the researcher has considered in accordance with 7 QC tools. Three quality control tools used in this study are checksheet, pareto diagram, cause and effect diagram. Checksheet is applied for searching the problem and collect the data in production process. Pareto diagram is used for identify the main cause of waste, crack during firing process. Cause and effect analyse how to solving the problem in production process. The results show that three quality control tools applied for this study can reduce the waste in production process from 22.79 % to 18.22 %

 

Keywords : Quality Control (QC) Tool, Waste Reduction, Production Process ImprovementFull Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.