วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ (MANUTSAT PARITAT : Journal of Humanities)

วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์เป็นวารสารทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกำหนดออกปีการศึกษาละ 2 ฉบับโดยมีได้วางจำหน่าย จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิชาการทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์ บทความวิชาการและบทความวิจัยทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาคุณภาพจากกรรมการกลั่นกรองในสาขาที่เกี่ยวข้อง (peer review) ตามที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม ทัศนะและข้อคิดเห็นในบทความต่าง ๆ ของวารสารทุกเรื่องเป็นของผู้เขียนแต่ละคน คณะกรรมการจัดทำวารสาร บรรณาธิการและกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นชอบและรับผิดชอบ หากผู้ใดประสงค์จะนำบทความใด ๆ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนและคณะมนุษยศาสตร์เป็นลายลักษณ์อักษร

 

วัตถุประสงค์

วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์เป็นวารสารทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิชาการทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาดังต่อไปนี้ ภาษา  วรรณคดี  ภาษาศาสตร์  จิตวิทยา  ปรัชญา  ศาสนา  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

 ขอบเขต

บทความวิชาการ   บทความวิจัย   บทวิจารณ์หนังสือ (Book review) บทความปริทรรศน์  (Review  Article) ที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน  และเกี่ยวข้องกับสาขาดังต่อไปนี้ ภาษา  วรรณคดี  ภาษาศาสตร์  จิตวิทยา  ปรัชญา  ศาสนา  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์


Vol 39, No 2 (2560): วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2560


Cover Page


ติดต่อ

กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel : 02-649-5000 ext. 1-6213

email : hmparitat@gmail.com