Information For Authors

สนใจส่งวารสารนี้หรือไม่? เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบหน้าเกี่ยวกับวารสารเพื่อดูนโยบายส่วนของวารสารตลอดจนแนวทางผู้เขียนผู้เขียนจำเป็นต้องลงทะเบียนกับวารสารก่อนที่จะส่ง หรือหากลงทะเบียนแล้ว ก็สามารถเข้าสู่ระบบและเริ่มกระบวนการห้าขั้นตอนได้

บทบาทและหน้าที่ของบทความ ( Author Ethical Responsibilities)

  1. บทความวิจัยมักจะนำเสนอบทความต้นฉบับของบทความที่ส่งให้วารสารพิจารณาเป็นประจำเป็นบทความวิจัยที่เคยมีมาก่อนไม่ส่งบทความซ้ำซ้อนกับวารสารอื่น ๆ
  2. บทความวิจัยในฉบับแปลของบทความเป็นไปตามรายงานของวารสาร
  3. บทความวิจัยเพื่อตรวจสอบต้นฉบับของบทความต้องไม่มีผลงานของผู้อื่น
  4. บทความวิจัยเพื่อตรวจสอบต้นฉบับของบทความต้องอ้างอิงผลงานของผู้ทรงคุณประโยชน์เพื่อตอบสนองผลงานที่ตีพิมพ์ในบทความของตัวเองเช่นของบทความในระดับดังกล่าว
  5. บทความตรวจสอบในต้นฉบับของบทความดำเนินการจัดรูปแบบและขนาดตัวอักษรตามรูปแบบ (เทมเพลต) ของวารสาร
  6. บทความวิจัยเพื่อตรวจสอบต้นฉบับของบทความที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของรายการเอกสารอ้างอิงในรูปแบบและเนื้อหารวมถึงการอ้างอิงในบทความและเอกสารอ้างอิง
  7. บทความวิจัยมักจะนำเสนอต้นฉบับของบทความที่ปรากฏในชื่อไม่จำเป็นต้องทำบทความทุกคนที่สามารถมีส่วนในการดำเนินการบทความจริง
  8. บทความตรวจสอบต้นฉบับของบทความระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนการวิจัยนี้ และ/ที่ผลงานซ้อนทับซ้อนทับระบุในบทความและรายงานกองข่าวทราบ
  9. บทความตรวจสอบต้นฉบับของบทความไม่จำเป็นต้องรายงานเพื่อดูคลาดเคลื่อนจากการตรวจสอบข้อมูลการวิจัยปลอมแปลง และอาจรวมถึงไปถึงที่นั่นหรือเลือกแสดงข้อมูลเฉพาะที่ตรวจค้น
  10. บทความมุ่งไปที่ต้นฉบับต้นฉบับของบทความนั้นๆ ขึ้นอยู่กับการศึกษาวิจัยและทำวิจัยในคนหรือสัตว์ทดลอง ส่งผลถึงผลกระทบต่อพฤติกรรมความปลอดภัย และสุขภาวะของคนขอให้แนบหนังสือรับรองเน้นจากข้อเสนอแนะการวิจัย ในมนุษย์หรือสัตว์ทดลองสามารถควบคุมการอนุมัติให้ลงได้ตามความต้องการจากกองวารสารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด