วารสารบรรณศาสตร์ มศว ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558

Main Article Content

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Abstract

เจ้าของ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์    คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ปรึกษา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ค. (2015). วารสารบรรณศาสตร์ มศว ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558. บรรณศาสตร์ มศว, 8(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/5521
Section
Editorial