นานาทัศนะ-การพัฒนาวิชาชีพบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

Main Article Content

กนกวรรณ บัวงาม

Abstract

บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องพัฒนาตนเองและสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และการสร้างเครือข่ายในแวดวงวิชาชีพเดียวกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ทันกับเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี รูปแบบการเรียนการสอนสมัยใหม่รวมทั้งเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสู่การวิจัยมากขึ้นโดยผู้บริหารห้องสมุดมีบทบาทสำคัญในการวางแผนและกำหนดนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร ส่วนภาควิชาบรรณารักษศาสตร์จะมีบทบาทด้านการส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการได้แก่ การพัฒนาและสร้างมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอน การทำวิจัย การจัดประชุม สัมมนาทางวิชาการเพื่อให้บรรณารักษ์ได้พัฒนาตนเอง สำหรับสมาคมวิชาชีพบรรณารักษ์ควรต้องมีบทบาทผลักดันนโยบายด้านกรพัฒนาบุคลากรห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศให้รัฐบาลได้เห็นความสำคัญในฐานะเป็นส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับของชาติ Librarians in academic libraries need to do self-improvement and create career’s progress in many ways such as self-study, workshop participating, higher level educating and  building cooperative in professional’s network to sharing and improve their own performance in this globalization and technology evolution. Moreover, new education strategy in higher education is more focusing on research which the executives of the academic libraries have important role to plan and set policy on human research and development. On the other hand, Library Science department has to promote and support in academic ways which are education course creation and development, workshop, conference, and seminar to improve librarians’ ability, too. For Librarian Association, they need to push forward to create strong policy in library personnel and information resource development and make government realizes that we have important role to improve and support in academy for every level of Thailand.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
บัวงาม ก. (2015). นานาทัศนะ-การพัฒนาวิชาชีพบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา. บรรณศาสตร์ มศว, 8(1), 67–74. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/5517
Section
Academic Articles