ผลจากการจัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวิชาการ ที่มีต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

Main Article Content

อุมาภรณ์ รอดมณี
จิตต์ตรา ตั้งศิริพงศ์เมธ
อมรเทพ ทัศนสุวรรณ

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวิชาการ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  ปีการศึกษา 2556  ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวิชาการ จำนวน  342 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวิชาการอยู่ในระดับดีถึงดีมากในทุกด้าน ได้แก่ การดูแลของอาจารย์ประจำชั้น  คุณภาพและปริมาณอาหารและเครื่องดื่ม  กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ทัศนศึกษาซาฟารีเวิลด์  กิจกรรมนันทนาการ พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร  ระยะเวลาในการจัดโครงการ  และ ด้านวิชาการ The purposes of this research was to study the result of the participation of secondary students in activities  of the Promotion Morals, Ethics and Academic Development Project.  The  sample group was 342 Matthayom 1 students of  Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot University  in academic year 2556 used simple random sampling.   The research was conducted through a questionnaire. Statistics for data analyzing were percentage, mean and standard deviation.  The result was the students’ satisfaction with the promotion morals, ethics and academic development project was good to high level in the teachers’ nurture, the quality and quantity of foods, the activities which promote the good moral and ethics, the field trip at Safari World Zoo, the recreation activities, the open and close ceremony, the time period of the project, and the academic project.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
รอดมณี อ., ตั้งศิริพงศ์เมธ จ., & ทัศนสุวรรณ อ. (2015). ผลจากการจัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวิชาการ ที่มีต่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน. บรรณศาสตร์ มศว, 8(1), 38–48. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/5515
Section
Research Articles