การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Main Article Content

ธนภร พึ่งพาพงศ์

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิง ทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บรรณารักษ์ จำนวน 5 คน อาจารย์ จำนวน 19 คน และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เอกสารแนะนำการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ สื่อประกอบการสอน การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริมการใช้ทรัพยากร สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และ ค่า F-test ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ คือ การจัดทำเอกสารแนะนำการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และการสอนการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ผลการทดลองพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับ มาก และมีข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผ่านสื่อที่หลากหลาย การจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดกิจกรรมอบรม   Abstract The purposes of this research were to explore and develop the appropriate promotion model in electronic resources utilization as well as those of users’ satisfaction towards promotion model in electronic resources utilization. The research design was mixed research methodology including the qualitative and experimental research methods. The samples of this research were 5 librarians, 19 full-time lecturers and 19 Master’s Degree students. Electronic resources user’s guide, instruction media for electronic resources utilization, and a questionnaire for the satisfaction towards each promotional models in electronic resources utilization of Central Library, Srinakharinwirot University were used as research tools. The descriptive statistics used were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. The research findings revealed that the appropriate promotion model in electronic resources utilization includes electronic resources user’s guide and training activities. The evaluation of samples’ satisfaction towards the pilot of promotion model in electronic resources utilization, which were the electronic resources user’s guide and the instruction media for electronic resources utilization, generally was at a high level. Moreover, the recommendations proposed by the samples for the development of promotion model in electronic resources utilization were, for the library, advertising each activity through various media, Computer Assisted Instruction (CAI) and training activities. คำสำคัญ: ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Keyword: Electronic resources, Library resource use promotion, Central Library Srinakharinwirot University

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พึ่งพาพงศ์ ธ. (2014). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. บรรณศาสตร์ มศว, 7(2), 36–45. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4953
Section
Research Articles