วัฒนธรรมการอ่านของกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดอนดู่ ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

Main Article Content

ฉันทนา เวชโอสถศักดา

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพวัฒนธรรมการอ่าน และแนวทางการส่งเสริม การอ่านของกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นสมาชิกกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดอนดู่ ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 21 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในการเก็บ รวบรวมข้อมูล จากผลการศึกษา พบว่า สมาชิกกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษส่วนใหญ่ชอบอ่านหนังสือในเวลาก่อนนอนหรือหลัง จากที่เสร็จสิ้นภารกิจประจำวัน ความถี่ในการอ่านประมาณ 2- 3 ครั้งต่อสัปดาห์ และใช้เวลาในการอ่าน ประมาณ ครั้งละ 15-30 นาที ทรัพยากรสารสนเทศที่อ่านส่วนใหญ่ ได้แก่ หนังสือ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร ที่สามารถหาได้ในชุมชน โดย การยืมจากเพื่อนบ้าน วัด ร้านเสริมสวย และห้องสมุดโรงเรียน เนื้อหาที่ชอบอ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำอาหาร การดูแล ครอบครัว สุขภาพ ธรรมะ นวนิยาย การ์ตูน หนังสือทำนายฝัน แฟชั่น และบันเทิง ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านของสมาชิก กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ได้แก่ การดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว การปรุงอาหาร การผ่อนคลายความเครียด งานวิจัย นี้ทำให้ทราบแนวทางในการส่งเสริมการอ่าน ซึ่งควรมีการกำหนดเป็นนโยบายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การสร้างความสนใจในการอ่าน การปรับทัศนคติ การจัดแหล่งการเรียนรู้และสื่อการอ่านที่หลากหลาย   Abstract This research is qualitative research. The objective is to study the culture of reading and guidelines to promote the reading of organic vegetables group at Don Du Village, Khanthara­rat Sub-District, Katarawichai District, Mahasarakham province. The data collection was from interview method, with a sample size 21 people, using a structured questionnaire. The results showed that the reading time of organic vegetable group was at bedtime after completion of the mission of the day. The frequency of reading was about 2-3 times per week and span of reading time was approximately 15-30 minutes at a time. The reading materials mostly used books, newspapers and magazines borrowed from places like neighbors, village school and salon or beauty shop. They like to read more about cooking, family health care, fashion news, novels, comic books and entertainment. The reading about agricultural productivity is not their priority. However, when they face some problems they try to find information. Hence the study found that the reading promotion at the time of the problem solution looks more effective and long lasting. The guideline promote reading should meet their needs, require reading policy, and various reading materials. คำสำคัญ: การอ่าน วัฒนธรรมการอ่าน กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ จังหวัดมหาสารคาม Keyword: Reading, Reading culture, Produce Organic Vegetables Group, Mahasarakham Province

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เวชโอสถศักดา ฉ. (2014). วัฒนธรรมการอ่านของกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านดอนดู่ ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม. บรรณศาสตร์ มศว, 7(2), 14–22. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/4952
Section
Research Articles