Changing the Scope of Library Instruction in the Digital Age

Main Article Content

ธีระวัฒน์ นิลละออ

Abstract

หนังสือ Changing the Scope of Library Instruction in the Digital Age เป็นหนังสือที่รวบรวมหัวข้อ และมุมมอง จากนักวิชาการ และบรรณารักษ์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนขอบเขตของการเรียนการสอนทางด้านห้องสมุด บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นแนวทางให้บรรณารักษ์ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญการออกแบบการเรียนการสอน ได้ค้นคว้าเกี่ยวกับการสอนห้องสมุดในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ หนังสือเล่มนี้มีบรรณาธิการที่รับผิดชอบสองคน คือ Swati Bhattacharyya เป็นบรรณารักษ์ที่ University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา และ K. Rama Patnaik เป็นบรรณารักษที่ Indian Institute of Management ประเทศอินเดีย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
นิลละออ ธ. (2019). Changing the Scope of Library Instruction in the Digital Age. บรรณศาสตร์ มศว, 12(1), 112–114. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/11533
Section
Book Review